مقاله ارزيابي اثر آزادسازي مالي بر نوسان هاي نرخ ارز کشورهاي در حال توسعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۱۵۹ تا ۱۸۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي اثر آزادسازي مالي بر نوسان هاي نرخ ارز کشورهاي در حال توسعه
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزاد سازي مالي
مقاله نوسان نرخ ارز
مقاله اثرات ثابت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طيبي سيدكميل
جناب آقای / سرکار خانم: تركي ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مقاله پرداختن به ارزيابي اثر آزاد سازي مالي بر نوسان هاي نرخ ارز در آن گروه از کشورهاي در حال توسعه است که به طور راهبردي با آزادسازي مالي در دهه هاي اخير برخورد کرده اند. در اين راستا، اثر آزادسازي مالي بر نوسان هاي نرخ ارز در ۴۳ کشور منتخب در حال توسعه شامل ايران و کشورهاي داراي بازارهاي نوظهور، مورد آزمون قرار مي گيرد. در اين زمينه پس از بررسي مانايي پانلي داده هاي کشورهاي مذکور، مدل رگرسيوني نوسان نرخ ارز با استفاده از روش اثرات ثابت برآورد شده است. نتايج نشان مي دهند که شاخص رسمي کنترل سرمايه به عنوان يک تقريب براي آزادسازي مالي، اثر معني داري بر نوسان نرخ ارز نداشته است، که مبهم بودن نقش کنترل سرمايه در نوسان هاي نرخ ارز را نشان مي دهد. به اين منظور در اين مطالعه، بر تقويت نقش استراتژيک و پايدار آزادسازي مالي در کشورها براي تعديل نوسان هاي نرخ ارز تاکيد مي شود.