مقاله ارزيابي اثر ارگوسان و واکسن ضد استرپتوکوکوزيس بر پارامترهاي خوني ماهيان قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در شيلات از صفحه ۵۷ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي اثر ارگوسان و واکسن ضد استرپتوکوکوزيس بر پارامترهاي خوني ماهيان قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارگوسان
مقاله پارامترهاي خوني
مقاله قزل آلاي رنگين كمان
مقاله واکسن ضداسترپتوکوکوزيس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فقاني طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: آذري تاكامي قباد
جناب آقای / سرکار خانم: قياسي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: فقاني سميه
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي فر احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين مطالعه ارزيابي اثر ارگوسان و واكسن ضداسترپتوكوكوس بر پارامترهاي خوني شامل ميزان هماتوكريت، هموگلوبين، وزن هموگلوبين داخل گويچه (MCH)، حجم متوسط گويچه (MCV)، درصد غلظت هموگلوبين داخل گويچه (MCHC)، تعداد كلي گويچه هاي قرمز و سفيد و شمارش تفريقي گويچه هاي سفيد بود كه در يكي از مزارع پرورش ماهي شهرستان نكا در استان مازندران در سال ۱۳۸۴ صورت پذيرفت. ماهيان انتخابي با متوسط وزني ۸-۵ گرم در ۴ تيمار شامل شاهد، واكسن، واكسن + ارگوسان و ارگوسان تقسيم شدند. هر تيمار شامل ۳۰۰۰ عدد بچه ماهي بود. در پايان دوره آزمايش (بعد از ۴ ماه) خون گيري از همه تيمارها به عمل آمد و پارامترهاي خوني ارزيابي شد. آناليز يافته ها با واريانس يك طرفه و آزمون تجزيه واريانس Duncan و Tukey نشان داد كه بعضي پارامترهاي خوني چون تعداد گويچه هاي قرمز، ميزان هماتوكريت، ميزان هموگلوبين، حجم متوسط گويچه، وزن هموگلوبين داخل گويچه و درصد غلظت هموگلوبين داخل گويچه اختلاف معني داري با گروه شاهد ندارد. افزايش تعداد گويچه هاي سفيد در تيمارها ديده شد اما در مقايسه با شاهد معني دار نبود. در شمارش افتراقي گويچه هاي سفيد، تعداد لنفوسيت ها در تيمار واكسن (۹۷ درصد)، واكسن + ارگوسان (۹۵ درصد) و ارگوسان (۹۶ درصد) نسبت به شاهد (۸۲ درصد) اختلاف معني داري داشتند. بر طبق نتايج اين تحقيق، به نظر مي رسد كه تجويز ارگوسان و واكسن سبب تكثير گويچه هاي سفيد خون به خصوص لنفوسيت ها در گروه هاي تيمار شده و بنابراين موجب افزايش مقاومت ماهيان در برابر استرس هاي محيطي و عوامل بيماري زا مي گردد.