مقاله ارزيابي اثر امواج فراصوت بر سودوموناس آئروژينوزا و استافيلوكوكوس اورئوس مقاوم به آنتي بيوتيک جدا شده از محيط بيمارستان و مقايسه آنها با سويه هاي استاندارد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در سلامت و محيط زيست از صفحه ۳۱۹ تا ۳۲۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي اثر امواج فراصوت بر سودوموناس آئروژينوزا و استافيلوكوكوس اورئوس مقاوم به آنتي بيوتيک جدا شده از محيط بيمارستان و مقايسه آنها با سويه هاي استاندارد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امواج فراصوت
مقاله آموکسي سيلين
مقاله سودوموناس آئروژينوزا
مقاله استافيلوكوكوس اورئوس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتر عنايت اله
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي افشين‌
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي مينا
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي سپيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سودوموناس آئروژينوزا و استافيلوكوكوس اورئوس از باکتري هاي بيماري زاي مهم هستند كه طيف وسيعي از عفونت ها را ايجاد مي كنند. هدف اين مطالعه بررسي اثر امواج فراصوت به تنهايي و توام با آنتي بيوتيک بر روي باکتري هاي سودوموناس آئروژينوزا و استافيلوكوكوس اورئوس مقاوم به آنتي بيوتيک مي باشد.
روش بررسي: اين مطالعه با استفاده از يک سونوراكتور مجهز شده به يک مبدل صفحه اي ۴۲ كيلو هرتز با توان ۱۷۰ وات در مقياس آزمايشگاهي انجام شده است. نمونه هاي آب از سه بيمارستان آموزشي دانشگاه علوم پزشکي کردستان تهيه و به روش سواپ کشت داده شد. هم چنين الگوي حساسيت باکترهاي مورد مطالعه نسبت به آنتي بيوتيک ها نيز بررسي شد.
يافته ها: نتايج نشان داد كه تمامي باکتري هاي مورد مطالعه تحت تاثير امواج فراصوت كاهش غلظت داشتند و اين روند كاهشي با افزايش زمان افزايش يافت.
نتيجه گيري: مشخص شد كه سودوموناس آئروژينوزا (گرم منفي) در مقايسه با استافيلوكوكوس اورئوس (گرم مثبت) نسبت به امواج فراصوت حساسترند. در ضمن كاربرد هم زمان امواج فراصوت و آموكسي سيلين موجب افزايش راندمان حذف باکتري ها در مقايسه با كاربرد مجزاي امواج فراصوت گرديد. هم چنين اختلاف قابل توجهي از لحاظ مقاومت در برابر امواج فراصوت بين سويه هاي استاندارد و سويه هاي به دست آمده از محيط ملاحظه نشد.