مقاله ارزيابي اثر بخشي درس عمليات کشاورزي مورد: دانشکده کشاورزي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۰۹ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي اثر بخشي درس عمليات کشاورزي مورد: دانشکده کشاورزي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش کشاورزي
مقاله آموزش عملي
مقاله دانشکده کشاورزي
مقاله اثربخشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محبوبي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شريف زاده ابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آموزش عملي و يادگيري تجربي، از جمله در قالب آموزش هاي مزرعه اي، اساس آموزش کشاورزي به شمار مي رود. هدف اين تحقيق ارزيابي اثر بخشي درس عمليات کشاورزي در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان بوده است. تحقيق از نوع پيمايشي و جمعيت آماري شامل دانشجوياني بود که درس عمليات کشاورزي را انتخاب کرده بودند و تعداد آنها ۱۲۰ نفر بود. با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب ۹۰ دانشجو از رشته هاي زراعت، علوم باغباني، علوم دامي، مهندسي آب، علوم خاک و گياهپزشکي انتخاب شدند. پرسشنامه استفاده شده براي جمع آوري اطلاعات بعد از تعيين اعتبار محتوايي، مورد تست مقدماتي قرار گرفت و ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه شده ۰٫۹۰ بدست آمد. تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماري spss انجام شد. نتايج حاصل از همبستگي بين متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق نشان داد با اطمينان ۹۹ درصد بين نوع رشته تحصيلي دانشگاهي، شغل پدر، نحوه عمل و فعاليت مدرسين درس، نحوه عمل گروه تخصصي آموزشي، نحوه اجراي برنامه آموزشي درس و ارزيابي دانشجويان از اثر بخشي درس رابطه معني داري وجود دارد.