مقاله ارزيابي اثر تخم ريزي بر تغييرات کيفيت چربي فيله ماهي کپور معمولي پرورشي (Cyprinus carpio) در طول انجماد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در شيلات (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۵۷ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: ارزيابي اثر تخم ريزي بر تغييرات کيفيت چربي فيله ماهي کپور معمولي پرورشي (Cyprinus carpio) در طول انجماد
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کپور معمولي (Cyprinus carpio)
مقاله تخم ريزي
مقاله انجماد
مقاله کيفيت چربي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يگانه سكينه
جناب آقای / سرکار خانم: شعبان پور بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني هدايت
جناب آقای / سرکار خانم: ايمان پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شعباني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه اثر تخم ريزي بر فساد اکسيداتيو و هيدرولتيک فيله ماهي کپور معمولي پرورشي ,(Cyprinus carpio) قبل و پس از تخم ريزي مورد بررسي قرار گرفت. بنابراين ماهي کپور با دو مرحله گنادي در زمان هاي مختلف (قبل از تخم ريزي در ۲۱ خرداد و پس از تخم ريزي در ۲۷ مرداد ۱۳۸۶) تهيه و جهت آزمايشات مورد نظر به مدت ۶ ماه در دماي ۱۸  درجه سانتيگراد نگهداري شد. آزمايشات مربوط به اکسيداسيون و هيدروليز چربي بر روي فيله منجمد در ماه هاي صفر، ۱، ۳ و ۶ انجام شد. شاخص ثانويه اکسيداسيون چربي ۱ (TBA) در طول انجماد در ماهي قبل از تخم ريزي بيشتر از ماهي پس از تخم ريزي بود (P>0.05). فساد هيدرولتيک ۲ (FFA) در ماهي قبل از تخم ريزي کمتر از ماهي پس از تخم ريزي بود (P>0.05) .باندهاي دوگانه ۳ (CD) در ماهي قبل از تخم ريزي افزايش معني داري نشان داد (P>0.05)، در حاليکه در ماهي پس از تخم ريزي تغيير معني داري نشان نداد (P<0.05). شکل گيري ترکيبات فلورسنس در ماهي قبل از تخم ريزي کمتر از ماهي پس از تخم ريزي بود (P>0.05). تغييرات ترکيبات فلورسنس در ماهي قبل از تخم ريزي پس از ۶ ماه نگهداري معني دار نبود (P<0.05) .اندازه گيري آهن هم در ماهي پس از تخم ريزي در طول انجماد کاهش معني داري نشان نداد (P<0.05)، اما در ماهي قبل از تخم ريزي روند مشخصي نداشت. بنابراين بر اساس برخي از شاخص هاي بررسي کيفيت چربي مورد استفاده در پژوهش حاضر (اندازه گيري TBA، CD)، تغييرات کيفي چربي ماهيان پيش از مرحله تخم ريزي بيشتر از ماهيان تخم ريزي کرده مي باشد.