مقاله ارزيابي اثر تزريق محيطي كورتيكوسترون بر درد حاد در موش سوري: احتمال اثر متقابل با سيستم نيتريك اكسايد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۷۹ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي اثر تزريق محيطي كورتيكوسترون بر درد حاد در موش سوري: احتمال اثر متقابل با سيستم نيتريك اكسايد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درد
مقاله كورتيكوسترون
مقاله Hot Plate ،Tail Flick ،L-Arginine ،L-Nitroarginine methyl ester

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهريان عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: وفايي عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: نسايي زين آباد محمدنويد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 زمينه و هدف: مطالعات قبلي پيشنهاد نموده اند كه گلوكوكورتيكوئيدها اثرات تعديلي بر درد حاد دارند و احتمالا يكي از عوامل مداخله گر در اين اثر، نيتريك اكسايد مي باشد. هدف اين مطالعه، تعيين اثرات متقابل سيستم نيتريك اكسايد و كورتيكوسترون بر درد حاد در موش سوري در مدل هاي Hot Plate (HP) و Tail Flick (TF) بود.
 مواد و روش ها: در اين پژوهش تجربي كه در سال ۱۳۸۷ در مركز تحقيقات فيزيولوژي سمنان انجام شد، از ۱۴۰ سر موش سوري نر آلبينو با ميانگين وزن ۳۰ – ۲۵ گرم استفاده گرديد. براي ارزيابي درد از آزمون هاي TF و HP استفاده شد.
L-Nitroarginine methyl ester  (10ميلي گرم بر كيلوگرم) به عنوان مهارگر توليد نيتريك اكسايد،L-Arginine (20ميلي گرم بركيلوگرم) به عنوان پيش ساز نيتريك اكسايد، سالين (۶ ميلي ليتر بر كيلوگرم) ٦٠ دقيقه قبل از ارزيابي درد، كورتيكوسترون (۱ و ۳ ميلي گرم بر كيلوگرم) و يا حامل آن (پروپيل گليكول + سالين در حجم ۶ ميلي ليتر بر كيلوگرم) ٣٠ دقيقه قبل از ارزيابي درد، به طور داخل صفاقي تزريق شدند. داده ها با كمك آزمون آناليز واريانس يك طرفه و دو طرفه و آزمون توكي مورد ارزيابي قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج نشان دادند كورتيكوسترون به طور معني داري موجب اثرات ضددردي ( (p<0.001و تزريق LA قبل از كورتيكوسترون به طور معني داري موجب مهار اثرات ضددردي آن مي شود ((p<0.05، در حالي كه تزريق L-NAME تاثير معني داري نداشت.
نتيجه گيري: يافته هاي فوق نشان مي دهند كورتيكوسترون اثرات ضددردي داشته و بخشي از اثرات ضددردي آن احتمالا از طريق تعديل فعاليت سيستم نيتريك اكسايد انجام مي شود و افزايش توليد نيتريك اكسايد، اين اثر را مهار مي كند.