مقاله ارزيابي اثر تغيير كاربري و چراي بيرويه بر توليد رواناب و رسوب و هدررفت فسفر خاك در زير حوضه سولگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مرتع و آبخيزداري (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۱۳۷ تا ۱۵۱ منتشر شده است.
نام: ارزيابي اثر تغيير كاربري و چراي بيرويه بر توليد رواناب و رسوب و هدررفت فسفر خاك در زير حوضه سولگان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغيير كاربري
مقاله هدررفت عناصر
مقاله فسفر محلول و همراه رسوب ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومني مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: كلباسي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: جلاليان احمد
جناب آقای / سرکار خانم: خادمي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انتقال عناصر غذايي محلول و رسوب ها به آبهاي پذيرنده به علت تغيير كاربري و چراي بيرويه در مراتع به يك چالش زيست محيطي بزرگ تبديل شده است. در اين پژوهش اثر تخريب پوشش گياهي مرتعي بر هدررفت فسفر كل و محلول در رواناب، ميزان هدررفت فسفر مرتبط با هر يك از اجزاي رسوب و همچنين تاثير مدت بارندگي بر غلظت فسفر محلول در رواناب در زير حوضه سولگان با بهره گيري از باران ساز بررسي شد. ميزان توليد رواناب و رسوب و هدررفت فسفر محلول و همراه رسوب ها در كاربري هاي ديمزار و مرتع با پوشش ضعيف نسبت به مرتع با پوشش به نسبت خوب بسيار بيشتر بود. با كاهش پوشش گياهي، سهم فسفر همراه رسوب خارج شده از قطعه کوچک آزمايشي بيشتر شد. بيشترين ميزان هدررفت فسفر محلول و همراه رسوب ها به ترتيب در دو كاربري مرتع با پوشش گياهي ضعيف (۱۶٫۴ ميلي گرم در متر مربع) و ديمزار (۳۰۱٫۳ ميلي گرم در متر مربع) ديده شد. غلظت فسفر محلول در رواناب با گذشت زمان و افزايش شدت رواناب در همه كاربري ها به طور معني داري كاهش يافت. ميزان هدررفت فسفر كل مرتبط با ذرات رس در ديمزار و مرتع تخريب شده به ترتيب ۱۰٫۹ و ۳٫۳ برابر نسبت به مرتع با پوشش به نسبت خوب بيشتر بود. نتايج اين پژوهش نشان داد كه تخريب پوشش طبيعي مراتع باعث افزايش قابل توجهي در انتقال فسفر محلول و ذرات غني از فسفر از سطح حوضه هاي آبخيز مي شود. ته نشيني اين ذرات در مخزن آبهاي سطحي و در بستر رودخانه ها منجر به آزادسازي فسفر اين ذرات به درون آبها و ايجاد شرايط مساعد براي يوتروفيكاسيون مي شود.