مقاله ارزيابي اثر تمرين هاي تعادلي بر شاخص هاي تعادل بيماران ديابتي مبتلا به نوروپاتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۱۴ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي اثر تمرين هاي تعادلي بر شاخص هاي تعادل بيماران ديابتي مبتلا به نوروپاتي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرين هاي تعادلي
مقاله ديابت
مقاله شاخص تعادل
مقاله نوروپاتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: مشعشعي افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: فروغ بيژن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: نوروپاتي محيطي از جمله عوارض شايع بيماري ديابت است. در اين بيماري، به علت درگيري اعصاب محيطي، اختلال تعادل بروز مي کند. هدف از اين مطالعه، بررسي اثر تمرين هاي تعادلي بر شاخص هاي تعادل بيماران ديابتي مبتلا به نوروپاتي بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه کارآزمايي باليني، تعداد ۱۰ بيمار ديابتي مبتلا به نوروپاتي به عنوان گروه آزمون و ۱۰ فرد سالم جور شده از نظر سن، به عنوان گروه کنترل سالم شرکت داده شدند. نمونه ها با روش غيراحتمالي ساده انتخاب گرديدند. شاخص هاي تعادلي آزمودني ها در دو گروه در حالت هاي ايستاده روي دو اندام، اندام راست و چپ با چشمان باز و بسته اندازه گيري شد. افراد گروه آزمون ده جلسه تمرين تعادلي پيشرونده انجام دادند و مورد ارزيابي مجدد قرار گرفتند. سپس شاخص هاي تعادل قبل و بعد از تمرين در گروه آزمون با گروه افراد سالم مقايسه شد.
يافته ها: شاخص هاي تعادل کلي و جلويي – پشتي در گروه آزمون قبل و بعد از تمرين در حالت هاي مختلف تفاوت معني داري داشت. دامنه معني داري اين اختلاف ها براي شاخص کلي تعادل با چشمان باز و شاخص جلويي – پشتي تعادل با چشم بسته به ترتيب p<0.01 و p<0.0001 بود. شاخص هاي تعادل در گروه آزمون قبل از تمرين در مقايسه با گروه افراد سالم تفاوت معني دار داشت .(p<0.006) پس از انجام ده جلسه درمان با تمرين تعادلي در گروه آزمون شاخص هاي تعادل در دو گروه تفاوت معني دار نشان نداد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج، مي توان گفت که درمان با تمرين هاي تعادلي مي تواند موجب بهبودي شاخص هاي تعادل افراد ديابتي مبتلا به نوروپاتي شود. اين بهبودي در حالت چشم باز بسيار چشمگيرتر است. بنابراين درمان با تمرين هاي تعادلي براي توانبخشي بيماران داراي نوروپاتي ديابتي توصيه مي شود.