مقاله ارزيابي اثر سناريوهاي گوناگون کاربري اراضي حوضه روي زمان پيش هشدار سيلاب شمال تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه ۷ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي اثر سناريوهاي گوناگون کاربري اراضي حوضه روي زمان پيش هشدار سيلاب شمال تهران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغيير کاربري اراضي
مقاله مدل HEC-HMS
مقاله زمان پيش هشدار
مقاله گلابدره-دربند
مقاله عمليات آبخيزداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بني حبيب محمدابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: عربي آذر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش، بررسي زمان پيش هشدار حوضه گلابدره دربند در شمال شهر تهران براي پنج برنامه گوناگون کاربري (برنامه کاربري اراضي سال هاي ۱۳۳۴،۱۳۶۷  و۱۳۸۰  برنامه مديريت مناسب کاربري اراضي حوضه و برنامه مديريت نامناسب کاربري اراضي حوضه) مي باشد. در زمان انجام پژوهش اين مقاله کاربري اراضي تقريبا مشابه کاربري سال ۱۳۸۰ بوده است. بدين منظور نرم افزار HEC-HMS براي شرايط اين حوضه، واسنجي و صحت يابي شده است. بر مبناي مدل واسنجي و صحت يابي شده، شبيه سازي سيلاب با دوره بازگشت هاي گوناگون انجام شده و سپس با در نظر گرفتن دبي اوج با دوره بازگشت ۲۵ سال به عنوان حد آستانه هشدار، زمان پيش هشدار سيلاب هاي ياد شده برآورد گرديده است. نتايج نشان داد که با افزايش دوره بازگشت مدت زمان هشدار سيل کاهش مي يابد. مقايسه زمان پيش هشدار سيلاب هاي با دوره بازگشت گوناگون براي هر پنج برنامه کاربري گوناگون اراضي نشان داد که طولاني ترين زمان پيش هشدار سيلاب هاي با دوره هاي بازگشت گوناگون، مربوط به برنامه کاربري اراضي سال ۱۳۶۷ و کوتاه ترين زمان پيش هشدار مربوط به برنامه مديريت نامناسب حوضه بوده و زمان پيش هشدار سيلاب هاي با دوره بازگشت گوناگون برنامه نامناسب حوضه نسبت به برنامه کاربري سال ۱۳۶۷ کاهش يافته است به گونه اي که مثلا زمان پيش هشدار اين برنامه براي سيلاب ۵۰ ساله به ۳۵ درصد زمان پيش هشدار برنامه کاربري اراضي سال ۱۳۶۷ کاهش يافته است.