مقاله ارزيابي اثر سياست حمايت از خدمات عمومي دولت بر بهره وري کل عوامل توليد بخش کشاورزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۷۳ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي اثر سياست حمايت از خدمات عمومي دولت بر بهره وري کل عوامل توليد بخش کشاورزي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه خدمات عمومي
مقاله بهره وري کل عوامل توليد
مقاله بخش کشاورزي
مقاله الگوي توزيع تاخيري آلمون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدصفدر
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي سهيل
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي هومن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حمايت از خدمات عمومي بخش کشاورزي يکي از حمايت هاي غيرقيمتي است که شامل ارزش پولي ناخالص ساليانه اختصاص يافته به خدمات عمومي از قبيل زيرساخت ها، تحقيق و توسعه، مراکز آموزشي، مراکز خدمات بازرسي، بازاريابي و توسعه بازار، و ذخيره سازي عمومي هستند. هدف از انجام اين مطالعه، بررسي آثار ميزان حمايت از خدمات عمومي بر بهره وري بخش کشاورزي در سال هاي اجراي برنامه اول تا چهارم توسعه است. با استفاده از الگوي توزيع تاخيري آلمون به بررسي ارتباط بين متغيرها پرداخته شد. نتايج نشان مي دهد که اين نوع حمايت ها در طول اين سال ها اثر مثبتي بر بهره وري کل عوامل توليد داشته اند، به طوري که در بلندمدت بر اثر افزايش ۱ درصد در ميزان حمايت از خدمات عمومي، مقدار ۰٫۰۷۱۳ درصد بر ميزان بهره وري افزوده خواهد شد. بنابراين پيشنهاد مي شود براي افزايش بهره وري و توان توليد داخلي و رقابت در بازارهاي جهاني، از سياست هاي حمايت غيرقيمتي مانند ميزان حمايت از خدمات عمومي در بخش کشاورزي، افزايش يابد.