مقاله ارزيابي اثر ضد باکتريايي سويه هاي پروبيوتيک بيفيدوباکتريوم عليه رشد اشريشيا کلي O157:H7 در شرايط آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در دنياي ميكروب ها از صفحه ۱۶۱ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي اثر ضد باکتريايي سويه هاي پروبيوتيک بيفيدوباکتريوم عليه رشد اشريشيا کلي O157:H7 در شرايط آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروبيوتيک ها
مقاله بيفيدوباکتريوم
مقاله اشريشيا کلي O157:H7
مقاله اثر آنتاگونيستي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نامدار نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: تهمتن يحيي
جناب آقای / سرکار خانم: كارگر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اشريشيا کلي O157:H7 يکي از پاتوژن هاي نوظهور منتقل شونده از طريق غذا است که بيماري هاي خطرناکي مانند سندرم اورمي هموليتيک (HUS) را در انسان ايجاد ميکند. هدف از اين پژوهش ارزيابي اثر پروبيوتيکي بيفيدوباکتريوم عليه رشد اشريشيا کلي O157:H7 در شرايط آزمايشگاهي مي باشد.
مواد و روش ها: اين پژوهش به صورت تجربي بر روي سويه هاي جدا شده از نمونه هاي باليني و سويه استاندارد اشريشيا کلي
O157:H7 انجام شد. تمامي نمونه هاي باليني در محيط هاي براين هارت اينفيوژن براث و تريپتون سوي براث غني سازي و سپس در محيط هاي اختصاصي CT-SMAC کشت داده شدند. از آزمون هاي بيوشيميايي، سرولوژي، PCRچندگانه و کشت در رده سلولي ورو براي تاييد و ويروتايپينگ سويه هاي وروتوکسيژنيک اشريشيا کليO157:H7 استفاده شد. همچنين براي ارزيابي اثر آنتاگونيسمي گونه هاي پروبيوتيک بيفيدوباکتريوم بر سويه هاي بيماري زا روش انتشار در آگار (AGD) بکار برده شد.
يافته ها: با توجه به ميزان پروبيوتيک مورد استفاده، تمامي سويه هاي مورد بررسي داراي قطر هاله ۱۵ تا ۳۰ ميلي متر بر روي سويه هاي مولد شيگا توکسين اشريشيا کلي O157:H7بودند. اثر آنتاگونيسمي سويه هاي پروبيوتيک در pH خنثي نشان داده شد. اما اسيدهاي آلي تاثير معني داري بر مهار سويه هاي بيماري زا نداشتند.
نتيجه گيري:نتايج نشان داد که باکتري هاي پروبيوتيک بيفيدوباکتريوم بر روي باکتري اشريشيا کلي O157:H7 اثر مهاري دارد، اما دليل اين تاثير تنها توليد اسيدهاي آلي و pH اسيدي نمي باشد.