مقاله ارزيابي اثر ضد قارچي ازون بر روي آب ورودي كارگاه تكثير ماهيان خاوياري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در شيلات از صفحه ۵۱ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي اثر ضد قارچي ازون بر روي آب ورودي كارگاه تكثير ماهيان خاوياري
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگي قارچي
مقاله ازون
مقاله تخم گشايي
مقاله فرمالين
مقاله ماهيان خاوياري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قمي مرزدشتي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدنظري رجب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قارچ هاي آبزي به عنوان يکي از مهمترين عوامل آسيب رسان به روند توليد تخم ماهي محسوب مي گردند، بطوري که آلودگي هاي قارچي در كارگاه هاي تكثير ماهي مي توانند منجر به مرگ و مير وسيعي گردند. هدف اين پژوهش، ارزيابي اثر ضد قارچي ازون و فرمالين در تخم هاي تاسماهي ايراني (Acipenser persicus) و افزايش ميزان تخم گشايي آن بوده است. اثرات غلظت هاي ۰٫۰۳، ۰٫۰۵ و ۰٫۱ ppm از ازون و غلظت 1000 ppm از فرمالين بر روي ميزان تخم گشايي آزمايش گرديد. گندزدايي تخم ها با ۱۰۰۰ ppm فرمالين بالاترين ميزان تخم گشايي (۷۴ درصد) را در بين همه تيمارها به خود اختصاص داد. در ميان تيمارهاي ازون، غلظت ۰٫۱ ppm ازون بيشترين نسبت تخم گشايي (۴/۷۱ درصد) را حاصل داد و اختلاف معني داري بين تيمارهاي ازون در ميزان تخم گشايي وجود نداشت (P>0.05). ميزان تخم گشايي تيمار شاهد (بدون گندزدايي) ۵۶٫۲ درصد بود، و ميزان تخم گشايي اين تيمار با بقيه تيمارها اختلاف معني دار داشت (P<0.05). ازون نسبت به فرمالين ترجيح داده مي شود و مي تواند بعنوان يکي از بهترين مواد گندزدا در نظر گرفته شود، به آن دليل که غلظت کمتري از ازون براي گندزدايي محيط پرورش کافيست و نتيجه آلودگي هاي محيطي کاهش خواهد يافت. اگر در بالاترين شرايط مصرف ازون (۰٫۱ ppm)، غلظت هاي اين دو ماده ازون و فرمالين با هم مقايسه گردند، ازون در نسبت ۱ به ۱۰۰۰۰ فرمالين (۰٫۱ در مقابل ۱۰۰۰ ppm) مورد استفاده واقع شده ولي اثرات تقريبا يكساني را در ميزان تخم گشايي نشان مي دهد.