مقاله ارزيابي اثر ضد ميكروبي باكتري جداشده از سطح پوست قورباغه درختي معمولي (Hyla savignyi) و شناسايي بيوشيميايي و فيلوژنتيکي آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زيست فناوري ميكروبي از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي اثر ضد ميكروبي باكتري جداشده از سطح پوست قورباغه درختي معمولي (Hyla savignyi) و شناسايي بيوشيميايي و فيلوژنتيکي آن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماده ضد ميکروبي
مقاله قورباغهHyla savignyi
مقاله خالص سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علايي هاوري
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي پور غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: مهرداد سيدمرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: مرزبان عبدالرزاق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: کاربرد وسيع آنتي بيوتيکها و مواد ضد ميکروبي باعث ظهور عوامل بيماريزاي مقاوم شده و شمار ميکروارگانيسم هاي مقاوم به آنتي بيوتيک ها افزايش چشمگيري يافته است، که پيدايش ميکروارگانيسم هاي مقاوم به آنتي بيوتيک هاي رايج امروزي يکي از مشکلات جدي ميباشد. هدف ما در اين مطالعه بررسي اثرات ضد ميکروبي باکتري جدا شده از پوست قورباغه درختي معمولي(Hyla savignyi)  و شناسايي بيوشيميايي و فيلوژنتيکي آن ميباشد.
روش بررسي: بعد ازنمونه برداري از پوست قورباغه در شرايط استريل و کشت باکتريها در محيط نوترينت براث، در مجموع چهار باکتري با خاصيت ضد ميکروبي شناسايي، که يکي از آنها براي مطالعات بعدي انتخاب شد.
يافته ها: نتايج اين مطالعه نشان داد که باکتري هاي روي سطح پوست قورباغه داراي فعاليت ضد ميکروبي ميباشد. آناليز فيلوژنتيکي اين باکتري، با استفاده از قطعه  16srDNAشباهت آن را با باکتري هاي جنس باسيلوس نشان داد، که با انجام تست هاي بيوشيميايي بيشترين شباهت را با Bacillus subtilis داشت. توليد ماده ضد ميکروبي اين باکتري از فاز لگاريتمي شروع، اما بيشترين آن در اواخر فاز لگاريتمي يا اوايل فاز سکون ميباشد. ماده ضد ميکروبي قطبي است و در طيف وسيعي از دما پايدار و داراي فعاليت ضد ميکروبي ميباشد. اما اين ماده به تغييراتpH حساس ميباشد.
نتيجه گيري: باتوجه اثرات چشمگير ماده ضد ميکروبي و مهار رشد ميکروارگانيسم هاي استاندارد آزمايشگاهي، شناسايي ماده ضد ميکروبي ميتواند موثر واقع شود.