مقاله ارزيابي اثر كرم سيليمارين در ضايعات ناشي از اشعه ماورا بنفش بر پوست خوکچه هندي با بهره گيري از يافته هاي باليني و هيستوپاتولوژيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۳۲۱ تا ۳۲۹ منتشر شده است.
نام: ارزيابي اثر كرم سيليمارين در ضايعات ناشي از اشعه ماورا بنفش بر پوست خوکچه هندي با بهره گيري از يافته هاي باليني و هيستوپاتولوژيک
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرتو فرابنفش
مقاله سيليمارين
مقاله خوکچه هندي هيستوپاتولوژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي آشتياني حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حكمت ناظمي نيما
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده شمسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: غلامحسيني بنفشه
جناب آقای / سرکار خانم: بقايي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: احساني اميرهوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: رستگار حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: امروزه آسيب هاي پوستي ناشي از اشعه فرابنفش، نياز به محصولات ايمن، ارزان، در دسترس و محافظ در برابر پرتو فرابنفش خورشيد را بيش از پيش نموده است. سيليمارين موجود در گياه خارمريم داراي اثرات محافظتي در برابر پرتو فرابنفش خورشيد است. در اين تحقيق اثرات مصرف موضعي کرم حاوي سيليمارين در جلوگيري از اثرات سو پرتو فرابنفش بر پوست با استفاده از يافته هاي هيستوپاتولوژيک و باليني ارزيابي شد.
روش بررسي: ۷۵ خوکچه هندي آلبينو به طور تصادفي به پنج گروه ۱۵ تايي تقسيم شدند. موهاي پشت حيوانات در ابعاد دو سانتي متر مربع تراشيده شد. در گروه اول تيماري صورت نگرفت. در گروه دوم وازلين، در گروه سوم کرم پايه بدون عصاره سيليمارين، در گروه چهارم عصاره سيليمارين و در گروه پنج کرم حاوي عصاره سيليمارين استفاده شد. پس از دريافت ماده مورد نظر، خوکچه ها به مدت ۴۵ دقيقه اشعه فرابنفش دريافت کردند. پس از ۵۰ روز بررسي باليني خوکچه ها، آسان کشي شدند و نمونه گيري پوستي به عمل آمد.
يافته ها: در بررسي باليني مواردي چون پوسته پوسته شدن جلد، برنزه شدن پوست، همچنين ادم جلدي و در بررسي ميکروسکوپيک ضايعات پاتولوژيکي از قبيل هايپرکراتوز و هايپرپيگمانتاسيون اپيدرم، اگزوسيتوز، اکانتوز، پري فوليکوليت، ادم و افزايش ضخامت درم ديده شد. مقايسه آماري گروه يك و گروه پنج، در اکثر شاخص ها اختلاف معني داري را نشان مي دهد (p<0.01).
نتيجه گيري: مصرف موضعي کرم حاوي عصاره سيليمارين مي تواند در پيشگيري از ضايعات ناشي از پرتو فرابنفش در خوکچه هندي موثر باشد. بررسي يافته هاي باليني و هيستوپاتولوژيک نتايج مشابهي را با نتايج روش هاي آنزيمي ارايه مي دهد.