مقاله ارزيابي اثر متقابل ژنوتيپ × محيط و پايداري عملکرد لاين هاي پيشرفته جو در شرايط ديم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۳۹۵ تا ۴۰۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي اثر متقابل ژنوتيپ × محيط و پايداري عملکرد لاين هاي پيشرفته جو در شرايط ديم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو
مقاله عملکرد بالا
مقاله پايداري
مقاله سازگاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واعظي بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انتخاب ارقام بهبود يافته و پرمحصول با پايداري عملكرد بالا يكي از اهداف مهم اصلاح جو براي مناطق ديم و خشك مي باشد. همچنين بررسي اثر متقابل ژنوتيپ با محيط به منظور آزادسازي ارقام پايدار براي مناطق مختلف حائز اهميت است. بدين منظور در اين تحقيق به منظور مطالعه سازگاري و پايداري عملكرد دانه لاين هاي پيشرفته جو در شرايط ديم مناطق گرمسير و نيمه گرمسير كشور، تعداد ۱۸ لاين پيشرفته جو (يک لاين شاهد،LB ) در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار در چهار منطقه گچساران، كوهدشت، مغان و گرگان به مدت سه سال زراعي از نظر پايداري عملکرد دانه مورد بررسي و مطالعه قرار گرفتند. تجزيه واريانس مركب نشان داد كه اثر رقم و اثر متقابل رقم با محيط (مکان و سال). بر اساس نتايج تجزيه پايداري با مدل ابرهارت و راسل لاين هاي ۲، ۱۲ و ۱۸ با عملکرد نسبتا بالا و ضرايب رگرسيوني غيرمعني دار با يک و حداقل انحراف از رگرسيون به عنوان لاين هاي با سازگاري عمومي بالا براي تمام مناطق شناخته شدند. بر اساس نتايج واريانس درون مکاني لين و بينز پايدارترين و بهترين ژنوتيپ لاين ۱۱ بود. در روش تجزيه رتبه اي لاين هاي ۱۴، ۱۱ و ۱ جزو ژنوتيپ هاي پايدار بودند. در نتيجه گيري نهايي با روش هاي مختلف پايداري لاين هاي ۱۱، ۲ و ۱۸ به ترتيب با ۴۱۲۲، ۴۰۹۶ و ۳۹۴۳ کيلوگرم در هکتار به عنوان مناسب ترين و پايدارترين لاين ها انتخاب و معرفي گرديد.