مقاله ارزيابي اثر مخلوط گياهان دارويي كاسني (.Cichorium intybus L) و انيسون (.Pimpinella anisum L) بر اشتهاي گاو شيري و مقايسه آن با يک فرآورده رايج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه ۲۷۵ تا ۲۸۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي اثر مخلوط گياهان دارويي كاسني (.Cichorium intybus L) و انيسون (.Pimpinella anisum L) بر اشتهاي گاو شيري و مقايسه آن با يک فرآورده رايج
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاسني (.Cichorium intybus L)
مقاله انيسون (.Pimpinella anisum L)
مقاله شدت انقباضات شکمبه
مقاله اشتهاآور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ترابي گودرزي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: باهنر عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رئوفي افشين
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: حقي قاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به روش کارآزمايي باليني دو سو بيخبر بر روي ۶۶ راس گاو شيري نژاد هلشتاين با ميانگين سن ۴٫۹±۱٫۵۵ سال و ميانگين وزن ۵۴۸±۱۰۵ کيلوگرم با علايم كم اشتهايي يا بي اشتهايي نوع اوليه انجام شد و تاثير مخلوط گياهان دارويي کاسني (Cichorium intybus L.) و انيسون (Pimpinella anisum L.) بر روي اشتهاي اين حيوانات مورد ارزيابي قرار گرفت. همچنين با يك تركيب اشتها آور ساخته شده از گياهان نوکسوميکا و ژانسين با نام تجاري رومينوتوريك مقايسه شد. متغيرهاي اين تحقيق شامل ميزان اشتها، تعداد و شدت انقباضات شكمبه، قبل و بعد از دوره مصرف گياهان دارويي بود. نتايج نشان داد كه مصرف ترکيب گياهان کاسني و انيسون موجب بهبود وضعيت اشتها، تعداد و شدت انقباضات شكمبه شده است که از لحاظ آماري در حد بسيار معني داري بوده است (P<0.001). ضمن اينکه اين ترکيب در مقايسه با داروي تجاري موجود که بعنوان اشتها آور در حيوانات مصرف مي شود تاثير يکساني در افزايش اشتها داشته است (P>0.05). در ۷۷٫۸ درصد موارد مصرف مخلوط کاسني و انيسون توانسته بود وضعيت اشتها را در اين حيوانات بهبود بدهد. مخلوط گياهان کاسني و انيسون يک ترکيب باارزش و بي ضرر است که مي تواند جايگزين مناسبي براي داروهاي موجود در دام باشد.