مقاله ارزيابي اثر ژل ليدوکائين ۲% بر شدت درد ناشي از تست و تزريق عضلاني پني سيلين بنزاتين (۱٫۲۰۰٫۰۰۰ واحد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي از صفحه ۳۹ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي اثر ژل ليدوکائين ۲% بر شدت درد ناشي از تست و تزريق عضلاني پني سيلين بنزاتين (۱٫۲۰۰٫۰۰۰ واحد)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درد
مقاله تزريق عضلاني
مقاله ژل ليدوکائين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهادي ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تزريق عضلاني يکي از روش هاي تهاجمي و دردناک رساندن دارو به بدن است. مروري بر مطالعات نشان داد که ژل ليدوکائين با کاهش هدايت عصبي مي تواند در کاهش درد موثر باشد. تاثير ژل ليدوکائين ۲% بر کاهش درد ناشي از تزريق عضلاني پني سيلين بنزاتين ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ واحد نامشخص است. اين پژوهش با هدف ارزيابي ميزان تاثير ژل ليدوکائين ۲% بر شدت درد ناشي از تست و تزريق عضلاني پني سيلين بنزاتين ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ واحد در مراجعه کنندگان به اورژانس بيمارستان امام خميني شيروان انجام شد.
روش کار: اين مطالعه از نوع کارآزمايي باليني بود که در آن تعداد ۶۰ نفر بيمار با روش نمونه گيري آسان انتخاب و بطور تصادفي تخصيصي در دو گروه (مداخله و شاهد) قرار گرفتند. براي گروه مداخله ژل ليدوکائين ۲% به مدت ۱۰ دقيقه قبل از تست و قبل از تزريق پني سيلين در محل تزريق قرار داده شد. براي گروه شاهد تست و تزريق به روش عادي انجام شد. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه و مقياس مقايسه اي- بصري بود. براي آناليز داده ها، از آمار توصيفي (ميانگين و انحراف معيار) و آمار استنباطي (آزمون آماري تي مستقل) استفاده گرديد.
يافته ها: ميانگين شدت درد ناشي از تست پني سيلين در گروه مداخله ۰٫۴۶±۳٫۰۱ و در گروه شاهد ۱٫۲۴±۴٫۷۹ بود. ميانگين شدت درد ناشي از تزريق پني سيلين در گروه مداخله ۱٫۰۵±۶٫۸۵ و در گروه شاهد ۱٫۵۵±۷٫۳۹ بود. شدت درد ناشي از تست پني سيلين به طور معني داري در گروه مداخله کمتر از گروه شاهد بود ( P<0.001). اما شدت درد ناشي از تزريق پني سيلين در دو گروه تفاوت معني داري نداشت.
نتيجه گيري: استفاده از ژل ليدوكائين ۲% بطور موثري باعث كاهش درد ناشي از انجام تست پني سيلين گرديد. اما تاثير معني داري در كاهش درد ناشي از تزريق عضلاني پني سيلين ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ واحد نداشت. با اينحال نياز به مطالعات بيشتري براي بررسي دوزهاي مختلف، مقدار ژل مورد استفاده و مدت زمان استفاده از ژل در ناحيه تزريق مي باشد.