مقاله ارزيابي احتمالاتي قابليت تبادل کلي شبکه هاي انتقال در حضور مزرعه هاي بادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران از صفحه ۲۱۱ تا ۲۲۳ منتشر شده است.
نام: ارزيابي احتمالاتي قابليت تبادل کلي شبکه هاي انتقال در حضور مزرعه هاي بادي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل ريسک
مقاله دسته بندي داده ها
مقاله شبيه سازي مونت کارلو
مقاله قابليت تبادل شبکه هاي انتقال
مقاله مزرعه بادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني مريم
جناب آقای / سرکار خانم: حقي فام محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پارسامقدم محسن
جناب آقای / سرکار خانم: سيفي‌ حسين‌

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اخيرا توليد برق از باد به عنوان يک منبع انرژي تجديد پذير در بسياري از کشورها مورد توجه قرار گرفته است. با روند رو به افزايش نفوذ مزرعه هاي بادي در سيستم هاي قدرت، اصلاح روش هاي موجود ارزيابي و مديريت اين سيستم ها امري اجتناب ناپذير است. بررسي قابليت تبادل شبکه انتقال يکي از مطالعات مهم در سيستم هاي قدرت تجديدساختار يافته است که به منظور ارزيابي حد تبادل توان ميان نواحي سيستم از طريق شبکه و مديريت تبادلات آتي انجام مي شود. در اين مقاله چگونگي ارزيابي احتمالاتي قابليت تبادل در سيستم هاي قدرت چندناحيه اي برخوردار از مزرعه هاي بادي مطرح مي شود. ابتدا روش کلي ارزيابي با استفاده از شبيه سازي مونت کارلو، با لحاظ تغييرات بار شبکه و توان خروجي مزرعه بادي مطرح مي گردد. در هر تکرار شبيه سازي، قابليت تبادل با استفاده از برنامه ريزي رياضي مبتني بر پخش بار بهينه محاسبه مي شود. سپس تغييرات احتمالاتي قابليت تبادل براي يک سطح بار ثابت مورد بررسي قرار گرفته و استفاده از تحليل ريسک به عنوان ابزار تصميم گيري و سنجش پيشنهاد مي شود. در ادامه تغييرات توام باد و بار براي ارزيابي قابليت تبادل لحاظ شده و کاربرد روش دسته بندي اطلاعات در کاهش واريانس شبيه سازي مونت کارلو مطرح مي شود. کارايي روش هاي پيشنهادي با استفاده از شبکه آزمون ۲۴ باسه  IEEE – RTSمورد بحث قرار مي گيرد.