مقاله ارزيابي اختلالات دهليزي در بيماران داراي كاشت حلزون با استفاده از پتانسيل عضلاني برانگيخته دهليزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در (شنوايي شناسي) auditory and vesitibular research از صفحه ۱۸ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي اختلالات دهليزي در بيماران داراي كاشت حلزون با استفاده از پتانسيل عضلاني برانگيخته دهليزي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پتانسيل عضلاني برانگيخته دهليزي
مقاله ساكول
مقاله كاشت حلزون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متصدي زرندي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: خرسندي آشتياني محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده نيما
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: مختاري نژاد فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: بيات آرش
جناب آقای / سرکار خانم: روزبهاني معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پتانسيل عضلاني برانگيخته دهليزي در پاسخ به محرک کليک يا تن برست به عنوان يک آزمون باليني براي ارزيابي ساکول و عصب دهليزي تحتاني مورد استفاده قرار مي گيرد. مطالعات مختلف نشان مي دهد کاشت حلزون مي تواند تاثير منفي بر ساختارهاي دهليزي داشته باشد. هدف از اين مطالعه، بررسي اين پتانسيل در افرادي است که داراي حلزون کاشت شده يک طرفه هستند.
روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي ۳۳ بيمار داراي کاشت حلزون يک طرفه با ميانگين سني ۹۶/۱۹ سال به عنوان گروه مورد با ۳۰ فرد هنجار با ميانگين سني ۲۷/۲۴ سال به عنوان گروه شاهد شرکت داشتند. ميانگين زمان نهفتگي و دامنه پتانسيل عضلاني برانگيخته دهليزي در همه افرادها ثبت و مقايسه شد.
يافته ها: در هر دو گوش تمامي افراد گروه شاهد امواج هنجار ثبت شد. در ۱۶ مورد (۴۸/۴۸ %) هيچ پاسخي در دو گوش دريافت نشد. در سه مورد (۰۹/۹ %) پاسخ ها در هر دو گوش ثبت شدند، ولي در اکثر موارد دامنه امواج در سمت داراي کاشت حلزون کاهش يافته بود. در ۱۴ مورد (۴۲/۴۲ %) پاسخ ها تنها در گوش غيرکاشت شده ثبت شدند.
نتيجه گيري: پتانسيل عضلاني برانگيخته دهليزي ابزاري ارزشمند براي بررسي عملکرد ساکول در افراد داراي کاشت حلزون است. آسيب به تيغه مارپيچي استخواني و غشا پايه به دنبال کاشت حلزون مي تواند باعث آسيب به اندام هاي دهليزي، به خصوص ساکول، شود. به نظر مي رسد ممکن است ساکول به دنبال کاشت حلزون صدمه ببيند و منجر به حذف پتانسيل عضلاني يا کاهش دامنه آن شود.