مقاله ارزيابي ارتباط بين ساختار تامين مالي و تصميمات مربوط به سرمايه گذاري منابع در دارايي هاي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۱۸ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ارتباط بين ساختار تامين مالي و تصميمات مربوط به سرمايه گذاري منابع در دارايي هاي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار تامين مالي
مقاله تصميمات مربوط به سرمايه گذاري منابع در بخش هاي مختلف دارايي ها
مقاله بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دسينه مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: احدي سركاني سيديوسف
جناب آقای / سرکار خانم: نوري فرد يداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر به منظور ارزيابي ارتباط بين ساختار تامين مالي و ترکيب سرمايه گذاري منابع در انواع دارايي هاي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام پذيرفته است. فرآيند تامين مالي و ترکيب بهينه ساختار تامين مالي از يک سو و اخذ تصميم در مورد سرمايه گذاري منابع به دست آمده در بخش هاي مختلف دارايي ها از سوي ديگر از جمله مسايلي است که در حوزه تصميم گيري مديريت حايز اهميت مي باشد. در تحقيق حاضر، به دنبال پاسخگويي به اين پرسش مي باشيم که آيا تصميمات سرمايه گذاري اخذ شده در مورد ترکيب دارايي هاي شركت هاي بورسي، متاثر از ساختار تامين مالي آنهاست.
در اين تحقيق، تبيين روابط بين شاخص هاي معرف ساختار تامين مالي و تصميمات سرمايه گذاري اتخاذ شده در مورد ترکيب دارايي ها با استفاده از مدل هاي رگرسيوني چندگانه و با استفاده از داده هاي مربوط به ۹۴ شرکت منتخب در بورس اوراق بهادار تهران براي يک دوره زماني ۱۰ ساله (۸۶-۷۷) صورت پذيرفته است.
هر يک از اجزاي دارايي ها، در يک مدل تعريف شده و داراي همبستگي مطلق با ساختار تامين مالي که از يک الگوي خاص پيروي نمايند، قابل تبيين نمي باشند. به طوري که مشاهده نموديم، سرمايه گذاري ها هيچ گونه ارتباط معني داري با شاخص هاي ساختار تامين مالي نداشته اند. حال آنکه برخي از اقلام دارايي ها بصورت جداگانه با بعضي از شاخص هاي معرف ساختار تامين مالي ارتباط معنا دار داشته اند. (وجه نقد با سود انباشته رابطه مستقيم؛ دارايي هاي جاري با بدهي هاي جاري و سهام عادي رابطه مستقيم و با بدهي هاي بلندمدت رابطه معکوس؛ دارايي هاي ثابت با وام هاي بانکي و اندوخته ها رابطه مستقيم و با بدهي هاي جاري رابطه معکوس؛ ساير دارايي ها با بدهي هاي بلندمدت ارتباط مستقيم) نتايج به دست آمده حاکي از تاييد فرضيه اصلي تحقيق مبني بر وجود ارتباط بين ساختار تامين مالي و تصميمات مربوط به سرمايه گذاري منابع در ساختار دارايي ها، در شرايطي دارد که فقط برخي متغيرهاي خاص معرف شاخص ساختار تامين مالي شركت ها باشند.