مقاله ارزيابي ارتباط بين متغيرهاي اصلي رواناب و فرسايش آبکندي در حوزه آبخيز مرتعي دره شهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مرتع از صفحه ۵۳۳ تا ۵۴۵ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ارتباط بين متغيرهاي اصلي رواناب و فرسايش آبکندي در حوزه آبخيز مرتعي دره شهر
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استان ايلام
مقاله پوشش گياهي
مقاله دره شهر
مقاله رسوب دهي
مقاله رواناب
مقاله فرسايش آبکندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي سيدحميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صوفي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: يثربي بنفشه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرسايش خاک ناشي از تخريب پوشش گياهي و هدررفت متعاقب آب در حوزه هاي آبخيز ايران از موضوعات مهم مديريت منابع طبيعي کشور محسوب مي شود. از اينرو مطالعه منابع آب، فرسايش خاک و عوامل موثر بر آن ها و پيامدهاي مربوطه از اهميت زيادي برخوردار است. فرسايش آبکندي در ايران به دليل شرايط مختلف حاکم بر نقاط متفاوت، گستره زيادي را به خود اختصاص داده و لذا مطالعه ويژگي هاي مختلف آن و خصوصا توليد رسوب ناشي از آن ها در آبخيزهاي مرتعي به عنوان يکي از معمول ترين کاربري هاي اراضي در کشور بسيار مهم است. در اين تحقيق با توجه به اهميت فرسايش آبکندي در شهرستان دره شهر واقع در استان ايلام، رابطه بين رسوب دهي فرسايش آبکندي و خصوصيات مختلف زوديافت رواناب شامل دبي اوج، دبي ويژه، ارتفاع رواناب، زمان تمرکز حوزه زهکشي آبکند، حجم رواناب توليدي و نسبت حجم رواناب بر دبي اوج مورد بررسي قرار گرفت. براي اين منظور ابتدا مناطق مرتعي داراي فرسايش آبکندي تعيين و مجموعا ۱۸ آبکند خطي، پنجه اي و جبهه اي شناسايي و سپس خصوصيات مرفولوژيکي مختلف هر آبکند در ابتدا و بعد از وقوع ۵ رگبار منجر به توليد رواناب طي آبان تا دي ۱۳۸۴ برداشت گرديد. سپس با استفاده از تجزيه و تحليل عاملي و آناليز رگرسيون اقدام به تعيين موثرترين خصوصيت رواناب در رسوب دهي فرسايش آبکندي گرديد. نتايج تحقيق نشان داد که هيچ کدام از عوامل مختلف مورد بررسي با ميزان توليد رسوب آبکندهاي منطقه مورد مطالعه همبستگي معني داري (<0.239) نداشته است.