مقاله ارزيابي ارتباط شاخص جهاني پرتو فرابنفش خورشيد در نقاط مختلف ايران با ابتلا به سرطان پوست در سال ۱۳۸۳ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در سلامت و محيط ايران از صفحه ۲۵۸ تا ۲۶۷ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ارتباط شاخص جهاني پرتو فرابنفش خورشيد در نقاط مختلف ايران با ابتلا به سرطان پوست در سال ۱۳۸۳
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص جهاني
مقاله پرتو فرابنفش
مقاله سرطان پوست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نبي زاده نودهي رامين
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي شهيدي شيوا
جناب آقای / سرکار خانم: يونسيان مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ندافي كاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سرطان بدخيم پوست همواره شايع ترين سرطان در ايران بوده است. تابش بيش ازحد پرتوفرابنفش خورشيد مهم ترين ريسك فاكتور محيطي درايجاد اين بدخيمي است. اهداف اين مطالعه تعيين ميزان تابش پرتوفرابنفش خورشيد و ميزان بروز انواع سرطان پوست در شهرستان هاي كشور و بررسي ارتباط توزيع جغرافيايي سرطان پوست با توزيع جغرافيايي ميزان تابش پرتوفرابنفش درکشور است.
روش بررسي: اين مطالعه از نوع اكولوژيك و داراي جنبه هاي توصيفي و تحليلي است. تعداد ۶۹۲۱ مورد سرطان پوست در سال ۱۳۸۳ که در مرکز مديريت بيماري ها ثبت شده بود بررسي و اطلاعات ماهواره اي شاخص تابش پرتو فرابنفش از طريق اينترنت دريافت شد. داده ها با استفاده از نرم افزار ArcGIS و SPSS تحليل گرديد.
يافته ها: ميزان بروز کل موارد سرطان پوست در ايران برابر با ۱۰٫۱۳ در صدهزار، بروز بدخيمي سلول بازال ۷٫۵۳، بروز بدخيمي سلول سنگفرشي برابر با ۱٫۷۹ و بروز ملانوم بدخيم ۰٫۳۹ درصد هزار بود. ميانگين شاخص تابش پرتو فرابنفش در کشور در طول ماه هاي سال از حداکثر ۹ در تيرماه تا حداقل ۳ در دي ماه متفاوت بود. همبستگي مورد انتظار بين توزيع بروز سرطان پوست در سطح شهرستان ها و توزيع جغرافيايي شاخص جهاني پرتو فرابنفش خورشيد مشاهده نشد.
نتيجه گيري: سرطان پوست يک معضل بهداشت عمومي در ايران است. تحقيقات بيشتر در اين ارتباط مي تواند به بهبود ثبت سرطان پوست و شناخت بهتر تفاوت هاي فرهنگي، رفتاري و اقليمي استان ها در ابتلا به اين بدخيمي بيانجامد تا با استفاده از دانش به دست آمده امکان پيشگيري موثرتر از اين شايع ترين نوع سرطان فراهم شود.