مقاله ارزيابي ارتباط فريتين سرم با علايم باليني و انسولين سرم در افراد با سندرم تحمدان پلي كيستيك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه ۳۵۱ تا ۳۵۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ارتباط فريتين سرم با علايم باليني و انسولين سرم در افراد با سندرم تحمدان پلي كيستيك
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فريتين
مقاله سندرم تخمدان پلي كيستيك
مقاله انسولين
مقاله آندروژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي فرانك
جناب آقای / سرکار خانم: انجم شعاع آفاق
جناب آقای / سرکار خانم: كياني مجد سميه
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي نسب سيدنورالدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با مطرح شدن مقاومت به انسولين به عنوان يکي از سازوكارهاي ايجاد سندرم تخمدان پلي کيستيک(PCOS)  و نقش آهن در ايجاد مقاومت به انسولين، اين مطالعه جهت بررسي ميزان فريتين سرم به عنوان نشانگر ذخيره آهن بدن در بيماران PCOS و رابطه آن با شدت علايم باليني طراحي شد.
روش ها: اين مطالعه مورد – شاهدي، بر روي ۱۰۲ زن با PCOS و ۶۶ زن سالم، كه از نظر سني با هم همخوان بودند صورت گرفت. معاينات تن سنجي و تعيين شدت علايم هيپرآندروژنيسم انجام و سطوح سرمي قند، فريتين، انسولين و آندروژن اندازه گيري شد. نتايج با روش هاي آماري T-test، Mann withney، محاسبه Correlation، شانس نسبي، و مدل رگرسيون لجستيک مورد تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين فريتين سرم در افراد  PCOSبالاتر از افراد نرمال بود ] ۶۰±۵۲ ng/ml در مقابل ۴۶±۳۸ ng/ml؛ P=0.007 [ فريتين سرم در افراد با فرم شديد اوليگومنوره افزايش معني داري را نشان داد (P=0.03). بين فريتين سرم و شدت هيرسوتيسم و ديگر علايم هيپرآندروژنيسم ارتباط معني داري بدست نيامد. اگرچه فريتين با انسولين سرم ارتباط معني داري داشت (P=0.02، r=0.26). ولي ارتباط معناداري بين فريتين يا انسولين با آندروژن هاي سرم بدست نيامد.
نتيجه گيري: نتايج نشان داد که بالاتر بودن سطح فريتين افراد مبتلا به PCOS با شدت اوليگومنوره ارتباط دارد ولي با شدت هيرسوتيسم و ديگر علايم هيپرآندروژنيسم مرتبط نيست.