مقاله ارزيابي ارزش تشخيصي تست آنتي ژن مدفوعي هليکوباکترپيلوري در بيماران مبتلا به سوءهاضمه پيش از درمان ريشه کني باکتري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از صفحه ۱۳ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ارزش تشخيصي تست آنتي ژن مدفوعي هليکوباکترپيلوري در بيماران مبتلا به سوءهاضمه پيش از درمان ريشه کني باکتري
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هليکوباکترپيلوري
مقاله سوءهاضمه
مقاله HpSA
مقاله RUT
مقاله UBT

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عموييان سكينه
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي مقدم فريده
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيل زاده عباس
جناب آقای / سرکار خانم: عطاران زاده آرمين
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: منتظر مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه
تشخيص عفونت هليکوباکترپيلوري شامل روشهاي تهاجمي و غير تهاجمي مي باشد. اخيرا وجود تفاوتهاي آنتي ژني گونه هاي مختلف هليکوباکتر پيلوري در مناطق جغرافيايي متفاوت مورد توجه قرار گرفته است. هدف اين مطالعه ارزيابي ارزش تشخيصي آزمايش آنتي ژن مدفوعي هليکوباکترپيلوري (Helicobacter pylori stool Antigen, HpSA) در قياس با سه روش تشخيص تهاجمي و غير تهاجمي ديگر مي باشد.
روش کار
اين مطالعه به روش توصيفي تحليلي مقطعي بر ۵۲ بيمار با علامت سوءهاضمه در سال ۱۳۸۷ در بيمارستان قائم مشهد انجام شد. هيچ يک از بيماران مورد درمان ريشه کني براي هليکوباکتر پيلوري قرار نگرفته بودند. نمونه هاي بيوپسي آندوسکوپي از ناحيه آنتر و تنه معده بيماران جهت انجام آزمايش اوره آز سريع و بررسي بافت شناسي گرفته شد. آزمايش اوره تنفسي و HpSA نيز با توجه به دستور العمل کارخانه هاي سازنده انجام گرديد. بيماراني که نتيجه دو آزمايش از مجموع سه آزمايش ديگر آنها (بررسي بافت شناسي، اوره آز سريع و اوره تنفسي) مثبت بود به عنوان موارد آلوده به هليکوباکترپيلوري در نظر گرفته شدند (استاندارد طلايي). ارزش تشخيصي تست HpSA با روش تحليل منحني ROC و با استفاده از نرم افزار MedCalc شد.
نتايج
۲۳ نفر از بيماران مرد و ۲۹ نفر زن با ميانگين سني ۴۲٫۳ سال بودند. شيوع عفونت هليکوباکترپيلوري در بين مطالعه شوندگان ۶۷٫۳% بود. تحليل ROC با سطح زير منحني برابر با ۹۴٫۶% معني دار بوده (P=0.0001) و نقطه برش برابر با ۰٫۱ تعيين شد. حساسيت، ويژگي، و ارزشهاي اخباري مثبت و منفي آزمايش HpSA به ترتيب ۹۱٫۴%، ۹۴٫۱%، ۹۷% و ۸۴% به دست آمدند. وضعيت عفونت هليکوباکترپيلوري ارتباط معني داري با سن و جنس بيماران نداشت. مقادير HpSA با افزايش بار باکتري در بررسي بافت شناسي، افزايش معني داري نشان مي دادند.
نتيجه گيري
در جمعيت مورد مطالعه، ثابت شد که آزمايش HpSA مي تواند به عنوان يک روش تشخيصي دقيق، ساده و غير تهاجمي در تشخيص اوليه عفونت هليکوباکترپيلوري در بيماران مبتلا به سوءهاضمه پيش از درمان ريشه کني باکتري به کار رود.