مقاله ارزيابي ارقام بومي انگور (Vitis vinifera) استان قزوين به منظور دستيابي به ارقام متحمل به تنش خشکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در اكوفيزيولوژي گياهي از صفحه ۷۷ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ارقام بومي انگور (Vitis vinifera) استان قزوين به منظور دستيابي به ارقام متحمل به تنش خشکي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارقام انگور
مقاله تنش خشکي
مقاله انتخاب غيرمستقيم
مقاله شاخص حساسيت
مقاله گزينش مورفولوژيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي ولي اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خسارت ناشي از گرما و کمبود آب، بر محصولات زراعي و باغي از جمله انگور بر کسي پوشيده نيست. لذا شناسايي، انتخاب و استفاده از ارقام انگور متحمل به تنش خشکي از موارد بسيار مهم در برنامه هاي به نژادي انگور مي باشد. به منطور گزينش ارقام داراي صفات مورفولوژيک سازگار به تنش خشکي، اين تحقيق در سال ۱۳۸۱ در بين ارقام بومي انگور استان قزوين شروع شده و به مدت ۵ سال ادامه داشت. آزمايش در دو مرحله انجام شد که مرحله اول انتخاب بصورت غير مستقيم و غربال ارقام متحمل به تنش خشکي بر اساس صفات مورفولوژيک بود. يعني اينکه کليه ارقام موجود از نظر صفات سازگار با تنش خشکي مورد بررسي قرار گرفته و ارقام داراي صفات سازگار به تنش خشکي گزينش شدند. بدين منظور آزمايشي در قالب بلوکهاي کامل تصادفي با ۴ تکرار طراحي و به مرحله اجرا در آمد، که ارقامي چون بيدانه سفيد، بيدانه قرمز، ميش پستان، شاهاني سياه، چفته، گوهري، يزندايي، شاهاني پيکاني، ياقوتي، احمدي، سياه انگور، ملايي سفيد، ملايي قرمز، فخري، شاهرودي، صاحبي، مثقالي، شصت عروس، طلايي، عسگري و شل انگور مورد مطالعه قرار گرفتند و صفاتي چون ظرفيت نسبي آب برگ، ضخامت برگ، متوسط سطح برگ، کرکدار بودن برگ و زمان رسيدن ميوه در آنها تعيين گرديد. داده هاي بدست آمده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و بر اساس نتايج آن، ارقام چفته، سياه انگور و ملايي از نظر مورفولوژيکي متحمل به تنش خشکي شناخته شدند. سپس مرحله دوم آزمايش شروع شد که از ارقام انتخاب شده در مرحله اول قلمه تهيه شده که اين قلمه ها پس از کشت و ريشه دار شدن، در زمين اصلي بر اساس نقشه طرح بلوکهاي کامل تصادفي با ۴ تکرار و ۳ بوته از هر رقم در يک واحد آزمايشي کشت شدند. در سال ۸۵ تيمار تنش خشکي در چهار مرحله (آبياري تا آخر ارديبهشت، آخر خرداد، آخر تير و آخرمرداد) اعمال گرديد. نتايج نشان داد که رقم چفته نسبت به ساير ارقام و ارقام مورد مطالعه در استان قزوين از تحمل بالاتري نسبت به تنش خشکي برخوردار است.