مقاله ارزيابي اقتصادي تغيير كاربري اراضي با استفاده از سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي: حوزه آبخيز چراغ ويس سقز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي ( كاربرد سنجش از دور و GISدر علوم منابع طبيعي ) از صفحه ۱۵ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي اقتصادي تغيير كاربري اراضي با استفاده از سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي: حوزه آبخيز چراغ ويس سقز)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي اقتصادي
مقاله آمايش سرزمين
مقاله روش کمي – قياسي
مقاله روش تخصيص سرزمين چندفاکتوره
مقاله سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيشدادسليمان آباد ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: سلمان ماهيني عبدالرسول
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي نژاد علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از اراضي بر اساس قابليت ها و توان توليدي آن ها و تهيه طرح هاي آمايشي مقرون به صرفه از لحاظ اقتصادي و قابل اجرا، يکي از عوامل مديريتي مناسب در حفظ منابع جبران ناپذير طبيعي مانند آب و خاک است. هدف از اين مطالعه، ارزيابي طرح هاي آمايشي مختلف براي حوزه آبخيز چراغ ويس و انتخاب مناسب ترين و اقتصادي ترين آن ها با استفاده از فاکتورهاي اقتصادي و با توجه به شرايط اقتصادي – اجتماعي ساکنان آبخيز است. به منظور انجام فرآيند آمايش سرزمين از دو روش کمي قياسي و تخصيص سرزمين چندفاکتوره استفاده شد، که پس از ارزيابي و تعيين توان ها از طريق ادغام نقشه ها در محيط GIS و اولويت بندي کاربري ها، دو نقشه آمايشي به دست آمد. ارزيابي اقتصادي دو طرح، بر اساس شاخص هاي اقتصادي هزينه استقرار، درآمد ناخالص و منفعت به هزينه صورت گرفت. نتايج نشان داد که شاخص منفعت به هزينه براي طرح هاي آمايشي به دست آمده از روش کمي- قياسي و تخصيص سرزمين چند فاکتوره به ترتيب ۴٫۰۴۳ و ۱٫۵۴ مي باشد. لذا با توجه به اينکه يک طرح آبخيزداري زماني از لحاظ اقتصادي قابل اجرا خواهد بود که شاخص سود به هزينه آن بزرگتر از ۱ باشد، هر دو طرح آمايشي مذكور براي منطقه مورد مطالعه از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه و قابل اجرا است.