مقاله ارزيابي اقتصادي روشهاي آبياري و تاثير آن بر عملکرد ارقام سيب زميني در استان اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۱۴۳ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي اقتصادي روشهاي آبياري و تاثير آن بر عملکرد ارقام سيب زميني در استان اصفهان
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبياري جويچه اي
مقاله آبياري باراني
مقاله آبياري قطره اي نواري
مقاله ارزيابي اقتصادي
مقاله سيب زميني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني پور احمد
جناب آقای / سرکار خانم: باقري ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: واثقي الهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش سه روش آبياري قطره اي نواري (تيپ)، باراني و جويچه اي در ايستگاه تحقيقات رزوه فريدن در استان اصفهان مورد ارزيابي فني و اقتصادي قرار گرفت. اين آزمايش بصورت طرح آماري كرت هاي دوبار خرد شده نواري در قالب بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار و طي دو سال اجرا شد. سه روش آبياري در كرت اصلي، دو روش كاشت يك رديفه و دو رديفه بعنوان كرت فرعي يكبار خرد شده و دو رقم تجارتي سيب زميني (آگريا و مارفونا) در كرت هاي فرعي دوبار خرد شده قرار گرفت. نتايج حاصل از بررسي دو ساله اين آزمايش نشان داد كه بين تيمارهاي روش آبياري و روش كاشت تفاوت معني دار وجود دارد. نتايج آزمايش در سال اول برتري ميانگين توليد در روش باراني و تيپ نسبت به جويچه اي و در سال دوم برتري آبياري باراني به تيپ و روش تيپ به جويچه اي را نشان داد. مقايسه ميانگين عملكرد ارقام نشان داد هر چند رقم اگريا در سال اول نسبت به رقم مارفونا برتري معني دار داشته ليكن مقايسه ميانگين عملكرد دوساله عدم تفاوت معني دار بين رقم اگريا و مارفونا را به ترتيب با ميانگين توليد ۲۴۰۸۳ و ۲۳۲۳۳ كيلوگرم در هكتار نشان داد. نتايج مقايسه ميانگين دوساله عملكرد بين روشهاي كاشت نشان داد كه كشت يك رديفه با ميانگين توليد ۲۴۸۳۹ کيلوگرم در هکتار نسبت به كشت دورديفه با ۲۲۹۲۷ کيلوگرم در هکتار برتري معني دار داشته است. در سال اول و دوم نيز كشت يك رديفه برتري معني داري نشان داد. بررسي اثر متقابل دوساله تيمارها نشان داد به جز اثر رقم × سال هيچكدام از ديگر اثرهاي متقابل معني دار نگرديد. ميانگين مقادير WUE در روش آبياري تيپ حداكثر و برابر ۴٫۹۲ kg/m3 بدست آمد. ارزيابي اقتصادي طرح حاضر با استفاده از محاسبه شاخص هاي نسبت منفعت به هزينه و ارزش حال خالص منافع، انجام گرفت. بر اساس نتايج بدست آمده، مقدار شاخص هاي مذكور در روش آبياري باراني نسبت به دو روش ديگر از مقدار قابل ملاحظه اي برخوردار بوده كه اين موضوع حاكي از برتري اقتصادي اجراي سيستم هاي آبياري باراني در منطقه مورد مطالعه مي باشد و استفاده از روش هاي آبياري قطره اي و سطحي براي كشت سيب زميني در اولويت هاي بعدي قرار گرفتند.