مقاله ارزيابي اقتصادي طرح توسعه شبكه حمل و نقل ريلي كشور با در نظر گرفتن منافع ناشي از صرفه جويي انرژي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۱۲۳ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي اقتصادي طرح توسعه شبكه حمل و نقل ريلي كشور با در نظر گرفتن منافع ناشي از صرفه جويي انرژي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هزينه – فايده
مقاله دو خطه كردن ناوگان ريلي
مقاله صرفه جويي در انرژي
مقاله ارزيابي مالي و اقتصادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابريشمي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلي قهرمان
جناب آقای / سرکار خانم: فدايي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، ضمن بررسي ترافيک بار در کشور و تعيين زوج مسيرهاي مهم از نظر جابه جايي بار و مصرف سوخت، توجيه پذيري سرمايه گذاري در مسير تهران – بندر عباس به صورت دوخطه شدن مسير ريلي در طول ۱۱۵۲ کيلومتر به روش هزينه – فايده، از لحاظ مالي و اقتصادي مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته است.
 هزينه هاي طرح در طول ۲۶ سال دوران احداث و بهره برداري شامل هزينه سرمايه گذاري اوليه و هزينه تامين ناوگان و هزينه هاي دوران بهره برداري و درآمدها شامل درآمد ناشي از حمل بار و منافع ملي، هم چون کاهش مصرف انرژي، افزايش ايمني، کاهش استهلاک ناوگان و کاهش آلودگي هاي زيست محيطي به ازاي ميزان ترافيک منتقل شده از جاده به راه آهن است. ارزش فعلي خالص و نرخ بازده داخلي به عنوان شاخص هاي اصلي اقتصادي طرح اند و نرخ تنزيل مورد نظر ۱۱% در نظر گرفته شده است. بر اساس ميزان ترافيک پيش بيني شده و هزينه ها و درآمدهاي طرح در طول دوران احداث و بهره برداري، سرمايه گذاري در احداث محور از لحاظ مالي توجيه پذير نيست، اما از نظر اقتصادي توجيه پذير است.