مقاله ارزيابي امكان تغيير تاريخ كاشت با استفاده از روش پرايمينگ بذر بر عملكرد دانه و اجزا آن در ارقام نخود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۷ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: ارزيابي امكان تغيير تاريخ كاشت با استفاده از روش پرايمينگ بذر بر عملكرد دانه و اجزا آن در ارقام نخود
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاريخ کاشت
مقاله زمان پرايمينگ
مقاله مولفه هاي جوانه زدن بذر
مقاله عملکرد دانه نخود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباس نژاد اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: مجنون حسيني ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: توكل افشاري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: شريف زاده فرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزايش سرعت جوانه زني بذر اهميت زيادي در بهبود استقرار گياهچه ها و عملكرد گياهان زراعي دارد. در همين راستا پژوهشي، در پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج در سال هاي ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ انجام شد. اين تحقيق در آزمايشگاه و مزرعه اجرا گرديد. ابتدا به منظور بررسي تاثير پرايمينگ بر درصد و سرعت جوانه زني بذر ارقام نخود زراعي (جم و كوروش) آزمايشي بصورت فاكتوريل ۲×۴×۳ در قالب بلوک كامل تصادفي با ۳ تكرار با استفاده از محلول هاي پرايم پلي اتيلن گلايكول، نيترات پتاسيم و آب مقطر و طول دوره پرايمينگ صفر، ۶، ۱۲ و ۲۴ ساعت انجام شد. نتايج نشان داد كه تيمار پرايمينگ بر مولفه هاي جوانه زني تاثير معني داري داشت (p<0.01) و اثر محلول اسموپرايم پلي اتيلن گلايكول بر اين صفات بيشتر از نيترات پتاسيم بود. طول دوره پرايمينگ نيز بر اين مولفه ها تاثير معني داري داشت و بيشترين آن مربوط به زمان ۲۴ ساعت بود، ژنوتيپ هاي نخود نيز تفاوت معني داري با يكديگر داشتند. در شرايط مزرعه به منظور بررسي اثر دو تاريخ كاشت و پرايمينگ بذور بر عملكرد دانه و اجزاي آن در ژنوتيپ هاي نخود آزمايش بصورت فاكتوريل ۲×۳×۲ با ۴ تكرار انجام شد. تاريخ هاي كاشت شامل ۱۰ اسفند و ۱۵ فروردين، تيمارهاي پرايمينگ شامل اسموپرايم (پلي اتيلن گلايكول)، هيدروپرايم (آب مقطر به مدت ۲۴ ساعت (بر مبناي نتايج آزمايشگاه) به همراه شاهد (بدون پرايم) و دو ژنوتيپ نخود بودند. نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه صفات مورد بررسي تحت تاثير تاريخ كاشت و نوع پرايم قرار گرفتند. تاثير تاريخ كاشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد گياه نخود معني دار شد. مطالعه همبستگي صفات نيز نشان داد كه عملكرد دانه با اجزاي عملكرد رابطه مثبت داشت. بطور كلي، تاريخ كاشت زودتر با افزايش مدت مراحل رشد (فنولوژي) موجب افزايش عملكرد دانه و اجزا آن در گياه نخود زراعي گرديد. همچنين، انتخاب پرايم مناسب با افزايش درصد و سرعت جوانه زني بذر باعث تسريع در زمان رسيدگي و در نهايت عملكرد محصول گرديد.