مقاله ارزيابي انواع تله ها و مواد جلب کننده جهت شکار مگس ميوه مديترانه اي (ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae در يك باغ ميوه مخلوط در شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۹ در آفات و بيماريهاي گياهي از صفحه ۲۱۷ تا ۲۳۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي انواع تله ها و مواد جلب کننده جهت شکار مگس ميوه مديترانه اي (ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae در يك باغ ميوه مخلوط در شيراز
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مگس ميوه مديترانه اي
مقاله تله
مقاله مواد جلب کننده
مقاله باغ ميوه مخلوط
مقاله شکار انبوه
مقاله شيراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پژمان حسين
جناب آقای / سرکار خانم: استوان هادي
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي كريم
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي ولي اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مگس ميوه مديترانه اي از آفات مهم قرنطينه اي است که در دي ماه سال ۱۳۸۶ روي ميزبان نارنگي در شيراز گزارش شد. به منظور تعيين بهترين ترکيب تله و ماده جلب کننده جهت شکار انبوه آن آزمايشي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با شش تيمار و سه تکرار در يک باغ ميوه مخلوط در سال ۱۳۸۸ انجام شد. تيمارهاي آزمايشي عبارت بودند از: ۱- تله جکسون + تري مدلور (JT)، ۲- تله مک فيل + تري مدلور MT))، ۳- تله تفري تراپ + مايع سراتراپ (TC)، ۴- تله تفري تراپ + بيولور TB))، ۵- تله بطري پلاستيکي + مايع سرا تراپ BC))، ۶- کارت زرد رنگ چسبي (YP). تله ها در دهه سوم تير ماه در باغ نصب شدند. شمارش ميزان شکار مگس ميوه مديترانه اي و حشرات غيرهدف در تيمارها به تفکيک و هفته اي يک بار انجام شد و سپس ميانگين شکار روزانه تيمارها محاسبه گرديد. داده ها پس از تبديل و همسان سازي تجزيه واريانس گرديد و ميانگين ها با آزمون چند دامنه اي دانکن مقايسه شدند. نتايج نشان داد که اختلاف معني داري بين تيمارها در سطح يک درصد وجود دارد. ميانگين شکار روزانه مگس مديترانه اي در تيمارهاي فوق الذکر به ترتيب ۳٫۱۶، ۳٫۰۸، ۰٫۲۴، ۰٫۶، ۰٫۰۷ و صفر حشره تعيين شد. همچنين ميانگين شکار روزانه حشرات غيرهدف در تيمارها به ترتيب ۰٫۰۵، ۰٫۰۲، ۸۳٫۴۲، ۳٫۷، ۱۱٫۰۶ و 1.86 عدد تعيين شد. اوج شکار حشرات کامل مگس مديترانه اي و حشرات غير هدف در تيمارها به ترتيب در نيمه دوم مهر و اواسط شهريور مشاهده شد. تعداد کل شکار حشرات غيرهدف در کليه تيمارها ۲٫۳ برابر مگس مديترانه اي در تيمارها بود. مگس .Minettia sp از خانواده Lauxaniidae گونه غالب در ميان حشرات غيرهدف شکار شده بود. درصد مگس هاي نر شکار شده در تيمارهاي يک الي پنج به ترتيب ۹۶، ۹۵، ۳۲، ۲۲ و ۲۵ درصد بود. نتيجه نهايي آن که، تيمارهاي يک و دو به عنوان بهترين تيمارها جهت شکار انبوه مگس ميوه مديترانه اي در باغ هاي ميوه مخلوط شيراز معرفي مي شوند.