مقاله ارزيابي اهميت نسبي انواع فرسايش در توليد رسوب (بررسي موردي: حوضه قره آغاج، ماکو) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مرتع و آبخيزداري (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۱۳ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: ارزيابي اهميت نسبي انواع فرسايش در توليد رسوب (بررسي موردي: حوضه قره آغاج، ماکو)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انواع فرسايش
مقاله تجزيه تابع تشخيص
مقاله ردياب
مقاله روش منشايابي رسوب
مقاله منابع رسوب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حكيم خاني شاهرخ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با تعيين سهم و اهميت نسبي انواع فرسايش در توليد رسوب، مناطق بحراني و حساس به فرسايش در درون حوضه مشخص شده و برنامه هاي حفاظت خاک و کنترل رسوب در مناطق ياد شده متمرکز خواهد شد. به دليل وجود دشواري هاي زياد در کاربرد روش هاي سنتي (مانند ميخ ها و کرت هاي فرسايشي)، روش منشايابي به عنوان روشي جايگزين و مناسب براي تعيين سهم منابع رسوب در توليد رسوب مورد توجه محققان مختلف قرار گرفته است. در اين روش ويژگي هاي فيزيکي، ژئوشيميايي و آلي رسوب و منابع رسوب براي تعيين منابع اصلي رسوب و اهميت نسبي آنها مورد مقايسه قرار مي گيرند. در روش ياد شده با بهره گيري از ترکيبي مناسب از ويژگي هاي جدا کننده منابع رسوب، سهم منابع رسوب در توليد رسوب تعيين مي شود. در اين تحقيق، سعي شده است با بهره گيري از ترکيبي مناسب از عناصر ژئوشيميايي، راديو اکتيو، کربن آلي، نيتروژن و فسفر در حوضه قره آغاج واقع در شهرستان ماکو در استان آذربايجان غربي، سهم گروه فرسايش هاي سطحي و شياري و گروه فرسايش هاي خندقي، آبراهه اي و رودخانه اي در توليد رسوب تعيين شود. پس از برداشت ۴۵ نمونه معرف از خاک هاي سطحي و زير سطحي و ۵ نمونه رسوب از انتهاي حوضه نسبت به اندازه گيري ردياب هاي ياد شده اقدام شد. با بهره گيري از روش تجزيه تابع تشخيص، ۳ ردياب سزيم ۱۳۷ ۱۳۷Cs))، کربن آلي (OC) و نيوبيم (Nb) به عنوان ترکيب مناسب گزينش شدند. در پايان با بهره گيري از ترکيب ياد شده و مدل هاي چند متغيره ترکيبي سهم گروه فرسايش هاي سطحي و شياري و گروه فرسايش هاي خندقي، آبراهه اي و رودخانه اي در توليد رسوب به ترتيب برابر با ۳۴٫۶ و ۶۵٫۴ درصد بدست آمد. ميانگين خطاي نسبي نزديك به ۱۲ درصد و ميانگين ضريب کارايي مدل حدود ۰٫۹۹ است و در ضمن نتايج با ديده هاي صحرايي همخواني دارد.