مقاله ارزيابي ايمني واحد توليد گلوکز به روش رديابي انرژي و آناليز حفاظ ها در يک شرکت گلوکزسازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۶ در سلامت كار ايران از صفحه ۲۷ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ايمني واحد توليد گلوکز به روش رديابي انرژي و آناليز حفاظ ها در يک شرکت گلوکزسازي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايمني
مقاله ايمني سيستم
مقاله ETBA
مقاله گلوکز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بويا مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: ارقامي شيرازه
جناب آقای / سرکار خانم: اصيليان مهابادي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي سيدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سالانه هزاران نفر جان خود را بر اثر حوادث شغلي در محيط کارشان از دست مي دهند.
هزينه هاي مادي و معنوي ناشي از اين حوادث متخصصان را به فکر چاره انديشي براي جلوگيري از بروز حوادث انداخته است. هدف اين تحقيق شناسايي نقاط و پتانسيل هاي خطر و ارزيابي ريسک ناشي از آن ها در واحد توليد گلوکز به روش رديابي انرژي و آناليز حفاظ ها و ارايه مناسب ترين راه هاي پيشگيري از آزاد شدن ناخواسته و خارج از کنترل انرژيها در سيستم مي باشد.
روش بررسي: اين تحقيق با تکيه بر تئوري انتقال انرژي در بروز حوادث و به کارگيري روش رديابي انرژي و آناليز حفاظ ها، به انجام رسيد. جمع آوري داده ها نيز از طريق مشاهده مستقيم، بررسي اسناد و مدارک و مصاحبه انجام شد. ۱۰ کار برگ ETBA براي بخش هاي دهگانه واحد توليد گلوکز تکميل شد. انرژي ها در هر کدام از بخش ها شناسايي شده و پس از ارزيابي ريسک، روش هاي کنترلي مختلفي براي ريسک هاي غيرقابل قبول ارايه شد. و در نهايت نيز در مورد کارايي، قابليت اجرا و صرفه اقتصادي هر کدام از آن ها بحث شد.
يافته ها: نتايج تحقيق نشان داد که بيشترين تعداد ريسک هاي غيرقابل قبولي ناشي از آزاد شدن ناخواسته انرژي هاي پتانسيل هستند، و توجه به روش هاي مهندسي انساني براي کنترل خطر ناشي از اين ريسک ها نقش مهمي در کاهش ريسک کلي سيستم خواهد داشت.
نتيجه گيري: با توجه به وضعيت صنعت مورد مطالعه، توجه به روش هاي مديريتي کاهش ريسک به ويژه برقراري سيستم تعمير و نگهداري پيشگيرانه، تشکيل تيم بررسي حادثه و ثبت، گزارش و آناليز علمي حوادث و شبه حوادث توسط آن نقش مهمي در کاهش ريسک کلي سيستم خواهد داشت. هم چنين به کارگيري روش هايي که به بررسي نقش فاکتورهاي انساني در بروز حوادث مي پردازند، در اين صنعت مفيد خواهد بود.