مقاله ارزيابي بافت شناختي اثرات ضدالتهابي ابوخلسا بر التيام زخم هاي جراحي پوستي در رت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله پزشكي هرمزگان از صفحه ۲۸۱ تا ۲۸۹ منتشر شده است.
نام: ارزيابي بافت شناختي اثرات ضدالتهابي ابوخلسا بر التيام زخم هاي جراحي پوستي در رت
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماده ضد التهابي
مقاله التيام زخم
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صداقت رضا
جناب آقای / سرکار خانم: قوسيان مقدم محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري محسن
جناب آقای / سرکار خانم: دواتي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تلاش براي يافتن روشها و داروهاي موثر در بهبود التيام زخم همواره يکي از موضوعات مورد توجه در پزشکي بوده است. ابوخلسا از ديرباز به عنوان يک گياه دارويي موثر در التيام زخم در طب سنتي کاربرد داشته اما اثرات التيامي آن مورد بررسي بافت شناختي قرار نگرفته است. هدف اين مطالعه بررسي اثرات ضدالتهابي اين داروي گياهي بر التيام زخم هاي پوستي در رت مي باشد.
روش کار: در اين مطالعه تجربي، تعداد ۹۶ رت نراسپراگ ـ دالي به صورت تصادفي به سه گروه (دارو، دارونما و شاهد) تقسيم شدند. هر يک ازاين گروه ها نيز بر اساس فواصل زماني معين به چهار زيرگروه تقسيم و در هر زيرگروه هشت حيوان قرارگرفت. حيوانات با تزريق داخل صفاقي کتامين هيدروکلرايد و زايلزين بيهوش و برشي برروي سمت راست پوست ناحيه پشت هر حيوان ايجاد شد. در گروه دارو از پماد تهيه شده از ريشه گياه ابوخلسا و در گروه دارونما، وازلين دوبار در روز تا هنگام کشتن حيوان برروي برش ها ماليده شد. بر روي برش هاي گروه شاهد ماده اي ماليده نشد. سپس حيوانات در دوره هاي زمااني معين توسط تزريق داخل قلبي کتامين هيدروکلرايد کشته و نمونه هاي بافتي اخذ و درداخل محلول فرمالين ۱۰ درصد قرار داده شد. از نمونه ها برش هاي ۵ ميکرومتري تهيه و با روش هماتوکسيلين وائوزين رنگ آميزي شدند. داده هاي بدست آمده با استفاده از آزمون Kruskal-Wallis در سطح خطاي ۰٫۰۵ مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
نتايج: داده ها، تفاوت آماري معني داري را دروسعت التهاب (روز هفتم)، شدت التهاب (روزهاي پنجم و هفتم) در بين رت هاي سه گروه دارو، دارونما و شاهد نشان داد.(P < 0.05)
نتيجه گيري: نتايج بدست آمده از اين مطالعه نشان داد که گياه ابوخلسا اثرات ضدالتهابي داشته و مي تواند از طريق کاهش وسعت و شدت التهاب به التيام زخخم کمک نمايد.