مقاله ارزيابي باليني ارتوپدي و توان بخشي جانبازان قطع عضو در استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله طب نظامي از صفحه ۲۲۹ تا ۲۳۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي باليني ارتوپدي و توان بخشي جانبازان قطع عضو در استان مازندران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جانبازان قطع عضو
مقاله معاينات باليني ارتوپدي
مقاله معاينات باليني توان بخشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاني حسن
جناب آقای / سرکار خانم: آزادمرزآبادي اسفنديار
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي نسب محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: جاجونديان رويا
جناب آقای / سرکار خانم: طيبي فرد حميد
جناب آقای / سرکار خانم: جوهري نيا سيمين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: شناخت درست مشکلات و نيازهاي بهداشتي – درماني و توان بخشي جانبازان قطع عضو مي تواند در کاهش عوارض و افزايش کيفيت و اميد به زندگي در جانبازان مذکور تاثير بسياري داشته باشد. اين مطالعه با هدف تعيين فراواني نتايج ارزيابي-هاي باليني و توان بخشي جانبازان قطع عضو در استان مازندران انجام شد.
روش ها: اين پژوهش توصيفي و مقطعي روي جانبازان قطع عضو استان مازندران که در سال هاي ۸۵-۱۳۸۴ به درمانگاه تخصصي بنياد شهيد و امور ايثارگران استان مازندران مراجعه کرده بودند، انجام شد. از ميان ۳۷۵ پرونده باليني جانبازان قطع عضو، ۲۹۵ پرونده وارد مطالعه و مابقي از مطالعه حذف شدند. تمام ارزيابي هاي باليني توسط يک متخصص ارتوپدي و يک متخصص توان بخشي در کلينيک مذکور انجام شد. داده ها در پرسش نامه اي محقق ساخته ثبت و به کمک آمار توصيفي با نرم افزار SPSS 16 تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: ۱۶۸ نفر (%۵۶٫۹) از جانبازان داراي قطع عضو اندام تحتاني از درد در انتهاي عضو قطع شده، ۶۵ نفر (%۲۲) از عفونت هاي پوستي در انتهاي عضو قطع شده و ۵۸ نفر (%۱۹٫۷) از نوروما در انتهاي عضو قطع شده شکايت داشتند. تعويض يا تعمير پروتزهاي اندام تحتاني با ۲۵۳ مورد درخواست (%۸۵٫۷۶) بيشترين دستور درماني بود.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد که اکثر جانبازان از توان مندي جسمي قابل قبولي برخوردار نباشند که اين امر باعث کاهش کيفيت زندگي آنها شده است. لذا اقدامات توان بخشي مناسب تري براي اين گروه از جانبازان توصيه مي شود.