مقاله ارزيابي باکتري هاي جدا شده از پساب هاي صنعتي در حذف آلاينده سرب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشكي قم از صفحه ۷۵ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي باکتري هاي جدا شده از پساب هاي صنعتي در حذف آلاينده سرب
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جذب زيستي
مقاله فلزات سنگين
مقاله سرب
مقاله بيوجاذب
مقاله مسموميت سربي
مقاله مسموميت فلزات سنگين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيري رشيده
جناب آقای / سرکار خانم: قائمي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: نوحي اشرف السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سرب فلزي است که بيشترين اثر منفي را بر نوزاد و جنين در حال رشد دارد، همچنين اين فلز در تمام افراد، آثار بيوشيميايي منفي از جمله اثرات مخرب بر روي کليه ها، دستگاه گوارش، روده، مفاصل و سيستم تناسلي داشته و موجب وارد آمدن آسيب حاد يا مزمن به سيستم عصبي مي گردد. اين پژوهش با هدف غربال سازي بيوجاذب هاي باکتريايي با توانايي بالا براي جذب سرب از ميان ميکروارگانيسم هاي ديگر صورت گرفت.
روش بررسي: در پژوهش حاضر، ابتدا با استفاده از محيط کشت حاوي غلظت معيني از نيترات سرب (II)، جدايه هاي باکتريايي مقاوم از ۳ نمونه پساب جمع آوري شده در ۲ شهر قم و قزوين، به دست آمد. سپس حداقل غلظت مهارکننده رشد جدايه هاي مذکور به کمک روش رقت سازي در آگار تعيين گرديد. جهت شناسايي جدايه هاي قادر به جذب فلز سرب، از روش Pümpel و همکارانش (سال ۱۹۹۵) استفاده شد. در مرحله بعد ظرفيت بيوجذب سرب هرکدام از جدايه هاي با قابليت جذب فلز، به وسيله دستگاه اسپکتروفتومتر جذب اتمي بررسي گرديد. در نهايت پس از انتخاب و شناسايي ۲ جدايه مؤثر در حذف آلاينده سرب، بهينه سازي شرايط جذب در طي چند مرحله انجام شد.
يافته ها: از ميان ۲۹ جدايه باکتريايي به دست آمده، ۱۵ جدايه مقاوم به سرب با MIC³۷mM براي بررسي جذب سرب انتخاب شدند که به برگزيده شدن جدايه هاي Q-III و P-II به ترتيب با ميزان جذبي برابر با  162.8mg g-1dwو۱۲۵٫۶mg g-1dw ، تحت شرايط آزمايشگاهي معيني منتج گرديد. از سوي ديگر، بالاترين ميزان جذب سرب توسط جدايه Q-III در شرايط بهينه اي مدت زمان ۲ ساعت، pH=5 و ميزان زيست توده مرطوب ۰٫۵g و براي جدايه P-II در مدت زمان ۲ ساعت، PH=5.5 و ميزان زيست توده مرطوب ۰٫۴g مشاهده شد.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد جدايه هاي باکترياييBacillus sp. Q-III  و Pseudomonas sp. P-II، به عنوان بيوجاذب هاي مناسب در جهت حذف آلاينده سرب مطرح مي باشند.