مقاله ارزيابي برخي از ابعاد دوره هاي آموزش ضمن خدمت ICDL (دوره هاي اخذ گواهي نامه بين المللي کاربري کامپيوتر) از ديدگاه کارکنان و سرپرستان دانشگاه علوم پزشکي تبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۷۴ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي برخي از ابعاد دوره هاي آموزش ضمن خدمت ICDL (دوره هاي اخذ گواهي نامه بين المللي کاربري کامپيوتر) از ديدگاه کارکنان و سرپرستان دانشگاه علوم پزشکي تبريز
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنجش آموزش
مقاله کارآموزي ضمن خدمت
مقاله کارکنان علوم پزشکي و وابسته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرشباف خليلي عزيزه
جناب آقای / سرکار خانم: عظيم زاده بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني نسب سيدداوود
جناب آقای / سرکار خانم: شهنازي مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سازمان ها براي به روز کردن اطلاعات منابع انساني خود، اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي ضمن خدمت نموده اند كه دوره هاي آموزشي ICDL (مدرك بين المللي كاربري كامپيوتر) يكي از مهم ترين اين آموزش ها است. بنابراين تحقيق حاضر با هدف ارزيابي برخي از ابعاد دوره هاي آموزش ضمن خدمت ICDL از ديدگاه کارکنان و سرپرستان دانشگاه علوم پزشکي تبريز انجام گرديد.
روش بررسي: در مطالعه تحليلي حاضر، جامعه آماري شامل كليه كاركنان رسمي و پيماني و سرپرستان شاغل در واحدهاي مختلف دانشگاه علوم پزشكي تبريز (۴۳۴۵) نفر بود كه از اين تعداد ۴۲۲۰ نفر كاركنان و ۱۲۵ نفر سرپرست بودند. در اين تحقيق تعداد ۳۵۱ نفر به عنوان نمونه آماري كاركنان و ۹۴ نفر نمونه آماري سرپرستان با روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شد. ابزار اندازه گيري اين پژوهش دو پرسش نامه محقق ساخته بود که جهت تعيين اعتبار علمي ابزار از روش اعتبار محتوا و براي تعيين اعتماد علمي سوالات پرسش نامه از روش آلفاي Cronbach’s alfa استفاده شد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي توصيفي و آمار استنباطي Mann–Whitney U، T-Test وKruskal Wallis بهره گرفته شد.
يافته ها: نتايج مطالعه نشان داد که سرپرستان بيش از کارکنان به نقش و اهميت دوره ها
مقدمه: سازمان ها براي به روز کردن اطلاعات منابع انساني خود، اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي ضمن خدمت نموده اند كه دوره هاي آموزشي ICDL (مدرك بين المللي كاربري كامپيوتر) يكي از مهم ترين اين آموزش ها است. بنابراين تحقيق حاضر با هدف ارزيابي برخي از ابعاد دوره هاي آموزش ضمن خدمت ICDL از ديدگاه کارکنان و سرپرستان دانشگاه علوم پزشکي تبريز انجام گرديد.
روش بررسي: در مطالعه تحليلي حاضر، جامعه آماري شامل كليه كاركنان رسمي و پيماني و سرپرستان شاغل در واحدهاي مختلف دانشگاه علوم پزشكي تبريز (۴۳۴۵) نفر بود كه از اين تعداد ۴۲۲۰ نفر كاركنان و ۱۲۵ نفر سرپرست بودند. در اين تحقيق تعداد ۳۵۱ نفر به عنوان نمونه آماري كاركنان و ۹۴ نفر نمونه آماري سرپرستان با روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شد. ابزار اندازه گيري اين پژوهش دو پرسش نامه محقق ساخته بود که جهت تعيين اعتبار علمي ابزار از روش اعتبار محتوا و براي تعيين اعتماد علمي سوالات پرسش نامه از روش آلفاي  Cronbach’s alfaاستفاده شد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي توصيفي و آمار استنباطي Mann–Whitney U، T-Testو Kruskal Wallis بهره گرفته شد.
يافته ها: نتايج مطالعه نشان داد که سرپرستان بيش از کارکنان به نقش و اهميت دوره ها عقيده داشتند (P<0.05) بين ديدگاه دو گروه در مورد نقش دوره ها در افزايش دانش، مهارت و عملكرد شغلي كاركنان و هماهنگي دوره هاي ICDLبا نيازهاي شغلي كاركنان تفاوت معني داري وجود نداشت (P<0.05). کارکنان بيشتر از سرپرستان به تاثير عوامل مادي در ارتقاي انگيزه كاركنان معتقد بودند (P<0.05). همچنين گروه کارکنان ميزان مهارت، دانش و تسلط مدرسان دوره ها را در ارايه مطالب درسي در حد بالا ارزيابي كردند. بين ميزان مفيد بودن دوره هاي ICDL در رسته هاي شغلي مختلف دانشگاه، اختلاف معني داري وجود داشت (P<0.05). (دوره هاي فوق در رسته شغلي اداري مالي مفيدتر بودند).
نتيجه گيري: كاركنان دانشگاه بايد از نقش و اهميت دوره هاي ICDL بيشتر آگاه شوند، عوامل مادي را نيز بايد در افزايش انگيزه شركت آن ها در كلاس ها در نظر گيرند و با كاربردي نمودن دوره هاي ICDL مي توان از سرمايه گذاري انجام شده، حداكثر استفاده را به عمل آورد.