مقاله ارزيابي برخي از تغييرات شيميايي و ارگانولپتيک در ماهي سفيد نگهداري شده در دماي ۱۸-oC که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در مجله علوم و فنون دريايي ايران از صفحه ۳۱ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: ارزيابي برخي از تغييرات شيميايي و ارگانولپتيک در ماهي سفيد نگهداري شده در دماي ۱۸-oC
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخصهاي ارگانولپتيک
مقاله شاخصهاي فساد شيميايي
مقاله ماهي سفيد Rutilus frisii kutum
مقاله دماي ۱۸-oC

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بابازاده مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: معيني سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: صفري رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماهي سفيد (Rutilus frisii kutum) يکي از انواع مهم و اقتصادي ماهيان استخواني درياي خزر بوده و در بين ماهيان، بيشترين سهم صيد را به خود اختصاص داده است. در اين تحقيق، تغييرات برخي از شاخصهاي ارگانولپتيک (طعم، بو و بافت) و همچنين شاخصهاي فساد شيميايي مجموع ازت فرار و عدد پراکسيد در ماهي سفيد منجمد، طي نگهداري در سردخانه oC18- به مدت ۴ ماه بررسي شد. به منظور اجراي آزمايش، ۳ نمونه از ماهي سفيد تازه (بلافاصله بعد از صيد) و ۲۱ نمونه ماهي نگهداري شده در دماي-۱۸oC در زمانهاي ۱۵، ۳۰، ۴۵، ۶۰، ۸۰، ۱۰۰ و ۱۲۰ روز از نظر شاخصهاي ارگانولپتيک و شيميايي عامل فساد بررسي شدند. ميزان TVN در ماهي تازه (بلافاصله بعد از صيد)۹/۸mg/100gr  و ماهي نگهداري شده در دماي –۱۸oC پس از ۱۲۰ روز،  20.04 mg/100 grبود. همچنين ميزان PV در ماهي تازه، 0.55meq o2/kg و ماهي نگهداري شده در دماي -۱۸oC پس از۱۲۰ روز، ۱/۹۸meq o2/kg بود. آزمونهاي حسي نيز تا زمان ۸۰ روز بعد از نگهداري ماهي منجمد در حد مطلوب بوده، اما بعد از آن (۸۰ تا ۱۲۰ روز)، نتايج تغييرات ارگانولپتيک، اُفت محسوسي داشت.