مقاله ارزيابي برخي روش هاي زمين آمار در برآورد سرعت آستانه فرسايش بادي، در دشت سيستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مرتع و آبخيزداري (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۴۰۵ تا ۴۱۷ منتشر شده است.
نام: ارزيابي برخي روش هاي زمين آمار در برآورد سرعت آستانه فرسايش بادي، در دشت سيستان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمين آمار
مقاله سرعت آستانه فرسايش بادي
مقاله سيستان
مقاله باد شکن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کريمي نظر مريم
جناب آقای / سرکار خانم: فخيره اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: فيض نيا سادات
جناب آقای / سرکار خانم: راشكي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ميري سليمان سيدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرسايش بادي از مهم ترين فرايندهاي بيابان زايي در مناطق بادخيز کشور از جمله سيستان که داراي بادهاي ۱۲۰ روزه مي باشد بشمار مي آيد که بايد با روش هاي مکانيکي و زيست شناختي از جمله ايجاد بادشکن متوقف شوند. از مباني اساسي موثر در طراحي شبکه هاي بادشکن شناخت روند سرعت آستانه فرسايش بادي در منطقه است. بهترين روش اندازه گيري سرعت آستانه اندازه گيري مستقيم آن در طبيعت است، ولي به جهت وجود ناهمگني در طبيعت، اطلاع يافتن از تغييرات مکاني و زماني پديده ها بسيار ضروري است. لذا اين پژوهش با هدف ارزيابي و تحليل تغييرات مکاني سرعت آستانه فرسايش بادي به عنوان يکي از عوامل موثر در فرسايش بادي، مقايسه روش هاي مختلف درون يابي در برآورد آن و تهيه نقشه توزيع مکاني آن انجام شده است. براي تعيين نقاط نمونه برداري يک شبکه منظم نمونه برداري بر روي نقشه پستي بلندي ترسيم شد و نقاط بدست آمده از برخورد شبکه ها به عنوان نقاط نمونه برداري گزينش و مختصات جغرافيايي نقاط به دستگاه GPS منتقل شد. سرعت آستانه فرسايش بادي نيز توسط دستگاه سنجش فرسايش بادي در نقاط تعيين شده به طور مستقيم و با دقت بالا برداشت شد. براي برآورد سرعت آستانه فرسايش بادي در نقاط نمونه برداري نشده از روش هاي کريجينگ، کوکريجينگ و روش ميانگين متحرک وزن دار در محيط ((GIS و براي ارزيابي روش ها، از روش Cross validation با کمک دو مشخصه آماري (MAE) و (MBE) بهره گيري شده است. نتايج بدست آمده از اين پژوهش نشان داد که بهترين مدل نيم تغيرنما در برآورد ميزان متغير مورد بررسي در منطقه مدل کروي با RSS معادل ۱٫۶ و ضريب همبستگي ۰٫۹۸ است. ولي در بين روش هاي زمين آماري کريجينگ و کوکريجينگ اختلاف معني داري ديده نشد و هر دو روش با ميزان خطا و انحراف همانند به عنوان روش هاي مناسب درون يابي در منطقه معرفي شدند.