مقاله ارزيابي برنامه هاي توسعه فرهنگي در مناطق روستايي بخش مرکزي شهرستان رستم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات فرهنگي ايران از صفحه ۱۴۹ تا ۱۷۷ منتشر شده است.
نام: ارزيابي برنامه هاي توسعه فرهنگي در مناطق روستايي بخش مرکزي شهرستان رستم
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي
مقاله استان فارس
مقاله توسعه فرهنگي
مقاله شهرستان رستم
مقاله مناطق روستايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاضل نيا غريب
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: تاج بخش كاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقوله فرهنگ از مهم ترين مسايل موثر بر توسعه در جوامع انساني است. اصطلاح توسعه فرهنگي در سال هاي اخير رايج شده و مي تواند به تضادي که ميان سنت و مدرنيته، ميان مکان ها و سکونت گاه ها وجود دارد، پايان بخشد. هدف اين پژوهش شناسايي و تحليل فرايند توسعه مناطق روستايي در بعد فرهنگي است. بخش مرکزي شهرستان رستم به لحاظ توانمندي هاي فراوان به خصوص در زمينه کشاورزي و موقعيت استراتژيکي و استعدادهاي بالقوه موجود در خود مي تواند شايان توجه باشد. جامعه آماري در اين پژوهش ۵۳ روستاي بخش مرکزي شهرستان رستم را شامل مي شود. روش انجام اين پژوهش، توصيفي – تحليلي بوده است. براي گردآوري اطلاعات و داده ها از روش کتابخانه اي – اسنادي و همچنين مطالعات ميداني، و براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزارهاي SPSS و Arc GIS و همچنين در تجزيه و تحليل و آزمون فرضيات از «شاخص ناموزون موريس» استفاده شده است. نتايج نشان داد بين سطح برخورداري روستاها از امکانات فرهنگي با شرايط جمعيتي، رابطه معناداري وجود دارد. همچنين بين برنامه ريزي فرهنگي با شرايط اجتماعي و جغرافيايي هيچ رابطه معناداري يافت نشد.