مقاله ارزيابي بهره وري عوامل توليد بانك مسكن با استفاده از شاخص بهره وري مالم كوئيست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پول و اقتصاد از صفحه ۱۱۷ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي بهره وري عوامل توليد بانك مسكن با استفاده از شاخص بهره وري مالم كوئيست
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص مالم کوئيست
مقاله تابع مسافت
مقاله تحليل پوششي داده ها
مقاله کارآيي فني
مقاله کارآيي مقياس
مقاله کارآيي تکنولوژيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زرانژاد منصور
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي حاجي آباد رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين پژوهش، بررسي بهره وري و کارآيي فني عوامل توليد در شعب بانک مسکن، با استفاده از شاخص بهره وري مالم کوئيست و روش تحليل پوششي داده ها است. به اين منظور، عملکرد ۴۰ شعبه از شعب بانک مسکن در سطح استان خوزستان، طي سال هاي مالي ۱۳۸۴ـ۱۳۸۷ مورد بررسي قرار گرفته است. در مجموع، نتايج به دست آمده از تغييرات بهره وري عوامل توليد، با استفاده از شاخص مالم کوئيست، نشان مي دهد که بهره وري کل عوامل توليد طي دوره مورد بررسي، از ميانگين رشد ۶ درصد برخوردار بوده است. تغييرات تکنولوژيکي از دلايل مهم رشد بهره وري شعب در اين دوره مي باشد. ميانگين کارآيي فني شعب بانک مسکن با گرايش نهاده مدار، با فرض بازده نسبت به مقياس متغير طي سال هاي مورد مطالعه، به ترتيب ۸۸/۰، ۷۷/۰، ۸۳/۰ و ۷۸/۰ بوده است.