مقاله ارزيابي بهره وري گروه قطع در جنگلهاي تحت سرپرستي شرکت جنگل شفارود در استان گيلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۴۱۷ تا ۴۲۵ منتشر شده است.
نام: ارزيابي بهره وري گروه قطع در جنگلهاي تحت سرپرستي شرکت جنگل شفارود در استان گيلان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اره موتوري
مقاله بهره وري
مقاله هزينه قطع
مقاله زمان سنجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقدي رامين
جناب آقای / سرکار خانم: نيكوي سياهكل محله مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي ليمايي سليمان
جناب آقای / سرکار خانم: شورميج يوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مولفه قطع به عنوان شروع زنجيره کار بهره برداري و اولين گام براي مهيا نمودن درختان براي بازار مصرف مي باشد که به شدت بر روي مراحل بعدي کار تاثيرگذار است. هدف از اين تحقيق ارزيابي ميزان بهره وري و هزينه هاي گروه قطع و شناخت عوامل موثر بر آن مي باشد. در اين بررسي بعد از مشخص نمودن اجزاي کار يک نوبت قطع، تعداد ۷۲ نوبت قطع، زمان سنجي شد. به علاوه متغيرهاي مستقل قطر درخت در ارتفاع برابرسينه، فاصله بين درختان، شيب طولي و عرضي در هر نوبت زمان سنجي، اندازه گيري شد. مدل رگرسيوني زمان قطع يک درخت، به صورت تابعي از متغيرهاي قطر و فاصله بين دو درخت است. ميزان توليد با در نظر گرفتن زمانهاي تاخير و بدون آن به ترتيب ۶۳٫۴۸ و ۸۳٫۱۹ مترمکعب در ساعت برآورد شد. به منظور تعيين هزينه هاي قطع از مدل هزينه يابي پيشنهادي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور استفاده شد. در نتيجه هزينه قطع هر مترمکعب چوب با در نظر گرفتن زمانهاي تاخير ۴۰۱۷ ريال بر مترمکعب (۲۶۸۷۲ ريال براي هر درخت) و بدون در نظر گرفتن زمانهاي تاخير ۳۰۶۵ ريال بر مترمکعب (۲۰۵۱۶ ريال براي هر درخت) محاسبه شد. زمان بن زني، بن بري و تاخيرهاي فني بيشترين زمان اجزاي قطع با اره موتوري را تشکيل مي دهند. بررسي اثر تغييرات هر يک از متغيرها بر زمان و هزينه هاي قطع نشان داد که افزايش هر يک از متغيرها سبب افزايش زمان و در نتيجه افزايش هزينه هاي قطع مي گردد.