مقاله ارزيابي بيلان انرژي در مزارع کدو در شهرستان خوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش در علوم زراعي از صفحه ۱۵ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي بيلان انرژي در مزارع کدو در شهرستان خوي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کدوآجيلي
مقاله ستاده و نهاده
مقاله کارايي انرژي و شهرستان خوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي حسني اصل نواب
جناب آقای / سرکار خانم: رسايي فر مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چرخه انرژي يکي از مباحث اصلي در اکوسيستم هاي کشاورزي در نقاط مختلف دنيا است. کدو آجيلي يکي از مهم ترين محصولات زراعي در منطقه خوي مي باشد که آشنايي با ميزان انرژي ورودي به مزرعه و محاسبه انرژي خروجي از مزرعه در جهت کاهش مصرف انرژي و افزايش بهره وري در مزرعه امري مهم مي باشد. چنانچه بتوان ميزان انرژي هاي ورودي به مزرعه در قالب نهاده هايي چون سموم، کودهاي شيميايي، انرژي تراکتور و نيروي کارگري را کاهش داد، علاوه بر افزايش درآمد خالص کشاورزان، گام مهمي در جهت حفظ اکوسيستم مزرعه از آلودگي ها و عوامل مخرب به عمل خواهد آمد. به همين منظور، بيلان انرژي در مزرعه کدو و انرژي نهاده و ستاده در سال زراعي ۱۳۸۸-۱۳۸۷ از طريق پرسش نامه هايي از کشاورزان در روستاهاي مختلف شهرستان خوي جمع آوري گرديد و ميزان انرژي هاي ورودي به مزرعه در قالب نهاده هاي مصرفي و با توجه به ضرايب مخصوص محاسبه گرديد. انرژي خروجي نيز در قالب ستاده بر اساس عملكرد دانه و بر پايه آناليز ترکيبات شيميايي و محتوي انرژي آن ها محاسبه شد. در اين بررسي ميزان انرژي نهاده هاي به کار برده شده ۰۲/۵۹۸۱۲۹۷ کيلوکالري در هکتار محاسبه شد. در اين بين، بيشترين انرژي مصرفي در مزرعه کدو به ترتيب مربوط به کود نيتروژنه با ميزان انرژي۰۰۰,۰۲۴,۲ کيلوکالري و آبياري با انرژي۱۲۰,۲۵۲,۱ کيلوکالري بود و کمترين آن مربوط به بذر کدو بود. ميزان انرژي ستاده برابر با ۶۹۱۰۸۰۰ کيلوکالري بود. ميزان راندمان انرژي (نسبت ستاده به نهاده) بر اساس عملکرد دانه ۱٫۱۵ برآورد شد. براي کاهش انرژي مصرفي در مزرعه و بالا بردن بيلان انرژي، ميزان کود نيتروژن مصرفي با روي آوردن به زراعت تناوبي و بهره گيري از بقولات در جهت تثبيت بيولوژيكي نيتروژن و تغيير نوع کودهاي شيميايي مصرفي و استفاده از کودهاي شيميايي گوگرددار مانند کود اوره با پوشش گوگردي مصرف گردد. استفاده از روش هاي آبياري نوين از جمله روش آبياري باراني، قطره اي و استفاده از ترکيبات سوپر جاذب مانند هيدروژل ها و سوپر جاذب ها و روي آوردن به کودهاي دامي در جهت حفظ و نگهداري آب و خاک توصيه مي شود.