مقاله ارزيابي بيماري زايي جدايه هاي مختلف قارچ Pochonia chlamydosporia var. chlamydosporia روي نماتود گره ريشه (Meloidogyne javanica) در شرايط آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۸۱ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: ارزيابي بيماري زايي جدايه هاي مختلف قارچ Pochonia chlamydosporia var. chlamydosporia روي نماتود گره ريشه (Meloidogyne javanica) در شرايط آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نماتود مولد غده
مقاله قارچ
مقاله بيماري زايي
مقاله كنترل بيولوژيكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمي صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: زارع رسول
جناب آقای / سرکار خانم: زماني زاده حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مبارزه بيولوژيكي يكي از بي خطرترين روش هاي كاهش جمعيت آفات و بيماري هاي گياهي است و كوشش هاي فراواني جهت معرفي اين عوامل عليه نماتودها صورت گرفته است. يكي از اميدبخش ترين عوامل كنترل كننده، قارچPochonia chlamydosporia var. chlamydosporia  مي باشد كه توان بالايي در كاهش جمعيت نماتودهاي مولد غده و سيستي دارد. طي سال هاي ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ تعداد ۱۲۸ نمونه از خاك هاي آلوده به نماتود سيستي چغندرقند و ۱۸ نمونه خاك آلوده به نماتود مولد غده از شهرستان هاي مختلف استان فارس جمع آوري گرديد. جهت جداسازي قارچ، از يك محيط انتخابي بر پايه CMA و محيط ميگو- آگار استفاده شد. آزمون بيماري زايي روي ۱۳ جدايه مربوط به ايران و جهان انجام گرفت و تعداد تخم هاي آلوده نابالغ، آلوده بالغ، تخم هاي خالي، تخم هاي سالم نابالغ و تخم هاي سالم بالغ ثبت گرديد. تمام جدايه ها توانايي كلنيزه كردن تخم نماتود Meloidogyne javanica را داشتند كه درصد پارازيته كردن تخم بين ۳۹٫۸۵% تا ۹۰٫۱۷% متغير بود. بر اساس تجزيه و تحليل آماري، بين جدايه ها از نظر توانايي پارازيته كردن تخم نماتود در سطح يك درصد اختلاف معني دار وجود داشت که با آزمون توكي در سه گروه آماري قرار گرفتند. تعداد ۱۰ جدايه نيز توانايي اندکي در پارازيته كردن تخم هاي بالغ داشتند و بين درصد كل تخم هاي آلوده و لاروهاي تفريخ شده نيز رابطه پايداري مشاهده نگرديد.