مقاله ارزيابي تاثيرات بارگذاري چرخه اي بر خواص ساختاري سلول هاي پوششي کشت داده شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علوم پزشكي مدرس، آسيب شناسي زيستي (علوم پزشكي مدرس) از صفحه ۱۹ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تاثيرات بارگذاري چرخه اي بر خواص ساختاري سلول هاي پوششي کشت داده شده
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارگذاري چرخه اي کششي
مقاله خواص مکانيکي
مقاله سلول پوششي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: جان ملكي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: تفضلي شادپور محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شكرگزار محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي پور نوشين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اندوتليوم غشا، نفوذي انتخابي براي انتقال مواد غذايي و ساير اجزاي حياتي به ديواره شريان به حساب مي آيد. آسيب به اين غشا مي تواند باعث تغيير در عملکرد زيستي بافت پوششي و در نتيجه عوارض باليني همانند آترواسکلروسيس شود. پالس فشار خون همواره کشش محيطي بر ديواره عروق اعمال مي نمايد و در نتيجه کشش چرخه اي در کنار ساير نيروها نقش مهمي را در خواص و عملکرد سلول هاي پوششي ايفا مي کند. مطالعات قبلي مويد تاثير بارگذاري چرخه اي بر فرايند انطباق و بازسازي بافت پوششي بوده اند. اين تحقيق به بررسي خواص ساختاري سلول هاي پوششي کشت داده شده تحت بارگذاري کششي تک محوره مي پردازد.
مواد و روش ها: سلول هاي پوششي وريدي بند ناف انسان تهيه شده از بانک سلولي ايران (NCBI-C554) روي غشاي سيليکوني کشت داده شده و در دستگاه کشش چرخه اي در زمان هاي ۲، ۴، ۶ و ۸ ساعت با دامنه ۱۰ درصد و فرکانس ۱ هرتز بارگذاري و سپس خواص ويسکوالاستيک سلول هاي پوششي با استفاده از روش ميکروپيپت آزمايش شدند.
نتايج: نتايج نشان دهنده افزايش در بخش الاستيک سلول ها (E) در اثر بارگذاري چرخه اي کششي است که به سخت شدن سلول مي انجامد. همچنين نتايج نشان دهنده افزايش اوليه در ضريب ويسکوزيته و سپس کاهش اين پارامتر در ساعات بعدي بارگذاري است.
نتيجه گيري: مطالعات قبلي بيانگر ايجاد فيبرهاي تنش در اثر تجمع و افزايش رشته هاي اکتين در سلول هاي پوششي پس از بارگذاري کششي چرخه اي هستند. از آن جا که خواص ساختاري و مکانيکي سلول هاي پوششي وابسته به رشته هاي اکتين است، نتابج اين تحقيق نشان دهنده افزايش سفتي مکانيکي در سلول هاي پوششي در اثر بارگذاري چرخه اي از طريق ايجاد فيبرهاي تنش است.