مقاله ارزيابي تاثير آموزش مهارت حل مساله (P.S.S.T) در کنترل خشم نوجوانان پسر ۱۵-۱۲ ساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۳۹ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تاثير آموزش مهارت حل مساله (P.S.S.T) در کنترل خشم نوجوانان پسر ۱۵-۱۲ ساله
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش مهارت حل مساله
مقاله کنترل خشم
مقاله نوجوانان ۱۵-۱۲ ساله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وکيلي پريوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر، سعي بر آن دارد که تاثير آموزش مهارت حل مساله را در کنترل خشم نوجوانان پسر ۱۵-۱۲ ساله، مورد بررسي قرار دهد. به اين منظور ۶۰ نفر از دانش آموزان پسر ۱۵-۱۲ ساله که ميزان خشم آنها به وسيله پرسشنامه آيزنک براي نوجوانان در سطح بالا نشان داده شده و مشاهده و مصاحبه با آنها نيز اين مساله را تاييد مي کرد از طريق روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي از ميان مدارس تهران انتخاب شدند و به صورت کاملا تصادفي در دو گروه ۳۰ نفري آزمايشي و کنترل کاربندي شدند. ابتدا در مورد هر دو گروه، پرسشنامه آيزنک براي بررسي ميزان خشم، اجرا و سپس گروه آزمايشي به مدت يک ماه هر هفته ۳ جلسه ۲ ساعته، مورد آموزش قرار گرفت. نتايج تحليل کواريانس نشان داد که تفاوت معني داري از نظر ميزان خشم در دو گروه ديده مي شود.