مقاله ارزيابي تاثير استفاده از شاخص هاي تحليل تكنيكي بر بازده سهام داران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۲۳ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تاثير استفاده از شاخص هاي تحليل تكنيكي بر بازده سهام داران
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص هاي تحليل تكنيكي
مقاله روش خريد و نگهداري
مقاله آزمون مقايسه زوجي
مقاله بازار داغ
مقاله آزمون مقادير تكراري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تهراني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس احمد
جناب آقای / سرکار خانم: تحريري آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قابليت پيش بيني قيمت سهام و استراتژي مناسب براي معامله سهام، موضوع بسياري از تحقيقات است. يكي از مباحث مورد توجه در اين حوزه، تحليل تكنيكي مي باشد. در اين مقاله ، اثر بخشي شاخص هاي تكنيكي با مقايسه بازده حاصل از به كارگيري آن ها با بازده حاصل از روش خريد و نگهداري از طريق آزمون مقايسه زوجي بررسي شده است. نتايج حاصل از تحليل داده ها نشان مي دهد كه در سال ۸۲ بازده استراتژي خريد و نگهداري از شاخص هاي تكنيكي، بيش تر و در سال هاي ۸۳ و ۸۴ کم تراست، كه مي توان آن را به تغيير در شرايط بازار نسبت داد. هم چنين از طريق آزمون اندازه هاي تكراري تفاوت در بازده حاصل از شاخص هاي تكنيكي و روش خريد و نگهداري طي سال هاي مورد تحقيق بررسي شده است. نتايج نشان مي دهد كه بين متوسط بازده حاصل از شاخص هاي تكنيكي (به جز شاخص RSI) و متوسط بازده حاصل از روش خريد و نگهداري طي سال هاي ۸۲ تا ۸۴ تفاوت معني داري وجود دارد. در نهايت براي ارايه نظري در مورد نوسان (پراکندگي) بازده حاصل از شاخص هاي نه گانه مورد بررسي، نسبت به نوسان بازده روش خريد و نگهداري، ضريب تغييرات بازده حاصل از به کارگيري نماگر هاي نه گانه تکنيکي و روش خريد و نگهداري طي سال هاي مورد پژوهش محاسبه شد. نتايج نشان مي دهد که برخي از شاخص هاي مورد استفاده در اين مقاله از پراکندگي بيش تري نسبت به روش خريد و نگهداري و برخي از آن ها از پراکندگي نسبي کم تري برخوردار بوده اند، هم چنين شاخص استوکاستيک با متوسط ضريب تغييرات ۱٫۶۳، با ثبات ترين و شاخص ميانگين متحرک موزون با متوسط ضريب تغييرات ۶٫۹۹، بي ثبات ترين استرتژي معامله طي سال هاي ۸۲ تا ۸۴ و در مورد شرکت مورد بررسي است.