مقاله ارزيابي تاثير تلقيح سويه هاي مختلف باکتري Rhizobium leguminosarum bv. Phaseoli بر تثبيت نيتروژن در ارقام مختلف لوبيا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۲۳ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تاثير تلقيح سويه هاي مختلف باکتري Rhizobium leguminosarum bv. Phaseoli بر تثبيت نيتروژن در ارقام مختلف لوبيا
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مايه تلقيح
مقاله ارقام لوبيا
مقاله عملكرد
مقاله تثبيت نيتروژن
مقاله باکتري ريزوبيوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهرخاني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدي قربان
جناب آقای / سرکار خانم: ميرهادي سيدمحمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري شريف آبادي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: شيراني راد اميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي قابليت تثبيت بيولوژيك نيتروژن در ارقام مختلف لوبيا با تلقيح سويه هاي مختلف باکتري ريزوبيوم Rhizobium leguminosarum bv. Phaseoli آزمايشي به صورت فاكتوريل در قالب طرح پايه بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار در طي دو سال (۱۳۸۵ و ۱۳۸۶) در منطقه خرم دره استان زنجان انجام شد. در اين تحقيق سطوح تلقيح و عدم تلقيح با سويه هاي مختلف در ۶ سطح عبارت بودند از: بدون تلقيح و بدون كود (شاهد)، تلقيح با سويه Rb117، تلقيح با سويه Rb123، تلقيح با سويه Rb136، تلقيح با مايه تلقيح صنعتي ويژه لوبيا با نام Rhizobean Super Plus و بدون تلقيح (استفاده از ۱۰۰ كيلوگرم نيتروژن خالص از منبع كود اوره) به همراه سه رقم با تيپ رشديI به نام چيتي اميد بخش COS16 و دو رقم قرمز اختر و درخشان. جهت تلقيح بذور در تيمارهاي باکتريايي، ميزان ۷ گرم مايه تلقيح و آب به همراه ۲۰ ميلي ليتر آب شکر ۲۰ درصد به ازاي هر کيلوگرم بذر مصرف گرديد. هم چنين مقدار ۲۰ کيلوگرم نيتروژن خالص از منبع کود اوره به عنوان استارتر براي کليه واحدهاي آزمايشي مربوط به مايه تلقيح، در خاک مورد استفاده قرار گرفت. نتايج نشان داد كه در مجموع، تلقيح ارقام مختلف لوبيا با سويه هاي باكتري موجب برتري صفات كمي و كيفي آن ها نسبت به حالت بدون تلقيح و در بعضي موارد نسبت به مصرف يك صد كيلوگرم كود خالص نيتروژن مي گردد. در بين سويه هاي مورد استفاده سويه باكتري Rb117 نسبت به ساير سويه ها برتري نشان داد و در بين ارقام مورد استفاده رقم لوبيا چيتي COS16 نسبت به دو رقم ديگر برتري صفات بيشتري را در برابر تيمارهاي مورد اعمال نشان داد. كاشت بذور پرايمينگ شده با انواع مايه تلقيح توانست حدود ۴۳ درصد محصول را نسبت به شاهد (بدون تلقيح و بدون كود) افزايش دهد. در بين انواع مايه تلقيح، مايه تلقيح Rb117 با تاثير حدود ۵۹ درصدي و Rb123 با تاثير ۳۲ درصدي بر عملكرد دانه نسبت به شاهد به ترتيب بيشترين و کمترين تاثير را بر عملكرد دانه داشتند. بالاترين عملكرد دانه از رقم لوبيا چيتي  COS16حاصل شد كه حدود ۷٫۵ درصد از رقم درخشان و حدود ۱۹ درصد از رقم اختر بيشتر بود. بالاترين عملكرد پروتئين به مقدار ۸۶۴٫۳ كيلوگرم در هر هكتار به تيمار مايه تلقيح Rb117 و كمترين آن مربوط به تيمار شاهد (بدون تلقيح و كود) با ميانگين ۵۰۰ كيلوگرم بود. بيشترين درصد پروتئين مربوط به تيمار مايه تلقيح Rb117 و كود نيتروژن و كمترين آن مربوط به تيمار شاهد (بدون تلقيح و كود) بود.