مقاله ارزيابي تاثير توانمندسازي بر عملكرد كاركنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۳۸ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تاثير توانمندسازي بر عملكرد كاركنان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توانمندسازي
مقاله تفويض اختيار
مقاله پاداش
مقاله سيستم پيشنهادها
مقاله عملكرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گرجي محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تغييرات محيطي و افزايش رقابت جهاني، موضوع توانمندسازي و اينکه توانمندسازي تا چه حد مي تواند بر عملكرد كاركنان تاثيرگذارد را، در كانون توجه مديران قرار داده است. در همين راستا شرکت مخابرات استان گلستان اقدام به اجراي توانمند سازي كاركنان نموده است. حال مساله اين است که اعمال توانمندسازي در اين شرکت تا چه حد توانسته سازمان را از طريق بهبود عملکرد کارکنان به اهداف سازماني برساند. بنابراين سوال اصلي پژوهش حاضر اين است كه: آيا اجراي توانمند سازي در شركت مخابرات استان گلستان توانسته بر عملكرد كاركنان تاثير بگذارد؟
تحقيق حاضراز نظر نوع كاربردي و از لحاظ روش توصيفي و علي يا پس رويدادي است. جامعه آماري شامل کليه کارکنان مخابرات استان گلستان به تعداد ۵۵۱ نفر و حجم نمونه ۲۲۶ نفر با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب گرديدند. روش گردآوري داده ها كتابخانه اي و ميداني بوده و از ابزارهايي چون پرسشنامه و بررسي اسناد و مدارك موجود در جمع آوري داده ها استفاده شده است. پايايي، پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفاي كرانباخ به ترتيب براي پرسشنامه اول ۹۸% و پرسشنامه دوم ۹۵% برآورد گرديد همچنين با استفاده از روش محتوايي روايي پرسشنانه ها مورد تائيد قرار گرفت. براي تحليل داده ها با هدف مشخص كردن صحت فرضيه هاي پژوهش از روش هاي آماري رگرسيون ساده، ويلكاكسيون و ضريب اسپيرمن استفاده گرديده است. نهايتا نتايج به دست آمده از آزمون فرضيه ها نشان از تائيد آنها با اطمينان ۹۹ درصد دارد.