مقاله ارزيابي تاثير تيمار شيميايي بذور جو با قارچ كش هاي متداول در كنترل بيماري لكه نواري جو در شرايط مزرعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۱۷ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تاثير تيمار شيميايي بذور جو با قارچ كش هاي متداول در كنترل بيماري لكه نواري جو در شرايط مزرعه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لكه نواري جو
مقاله ضدعفوني بذر
مقاله كنترل شيميايي
مقاله قارچ کش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي سليمان
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: صادق زاده سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: ميانجي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير قارچ كش هاي رايج بر كنترل بيماري لكه نواري جو، بذور آلوده از مزارع جو رقم پروپ استار مبتلا به اين بيماري واقع در منطقه آچاچي شهرستان ميانه جمع آوري و درصد آلودگي بذرها در حدود ۷۲ درصد تعيين شد. براي ارزيابي تاثير دز ۰٫۵، ۱ و ۲ در هزار از قارچ كش هاي كاربوكسين، كاربوكسين تيرام، تيلت، كاربندازيم، رورال -تي اس، بنوميل، دينيكونازول، ديفنوكونازول، مانب و مانكوزب بر قوه ناميه بذر، آزمايشي در شرايط گلخانه در قالب طرح كاملا تصادفي با ۴ تكرار انجام و تمامي دزهاي مربوط به قارچ كش تيلت و دز ۲ در هزار از كاربوكسين تيرام از لحاظ اثر بر قوه ناميه بذر با تيمار شاهد اختلاف معني دار نشان ندادند. در آزمايش ديگري كه در مزرعه در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با ۳ تكرار انجام شد، پس از اعمال دزهاي توصيه شده از قارچ كش هاي فوق الذكر، تعداد ۱۰۰ بذر در هر كرت به طول ۱۰ متر به فاصله ۱ سانتي متري از هم كاشته شد. درصد گياهان آلوده هر كرت محاسبه و تجزيه و تحليل آن ها با آزمون دانكن در سطح احتمال ۰٫۰۵ نشان داد كه دز ۲ در هزار کاربوکسين و تمام دزهاي مورد استفاده تيلت بر قوه ناميه بذور اثر منفي داشتند. هم چنين دزهاي توصيه شده دو قارچ كش بنوميل و كاربندازيم بر كنترل بيماري بي تاثير بودند. ولي اثر ساير قارچ كش ها اختلاف معني داري با شاهد نشان داده و همگي براي كنترل بيماري به طريقه ضدعفوني بذور قابل توصيه بودند. با اين حال از لحاظ آماري موثرترين قارچ كش ها رورال تي اس و مانكوزب و كم اثرترين آن ها مانب و ديفنيكونازول ارزيابي شدند.