مقاله ارزيابي تاثير دگزامتازون در کاهش ورم و خون مردگي در هفته اول بعد از اعمال جراحي بيني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در افق دانش از صفحه ۴۰ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تاثير دگزامتازون در کاهش ورم و خون مردگي در هفته اول بعد از اعمال جراحي بيني
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادم
مقاله اکيموز
مقاله رينوپلاستي
مقاله کورتيکو استروئيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدالشريعتي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: ميمنه جهرمي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: بيرقي طوسي آرش
جناب آقای / سرکار خانم: كوشيار هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اگرچه استفاده از ترکيبات استروئيدي عليرغم وجود عوارض دارويي متعاقب رينوپلاستي به منظور کاهش ورم و خون مردگي پيشنهاد مي شود، اما بررسي هاي بيشتر در اين رابطه هم چنان ادامه داد. هدف از اين مطالعه بررسي نقش اين دارو در کاهش ورم و خون مردگي به عنوان عارضه رينوپلاستي به روش بسته مي باشد که باعث طولاني شدن دوره ريکاوري عمل جراحي رينوپلاستي مي شود.
روش تحقيق: اين پژوهش مداخله اي عليتي از نوع طرح سري زماني متعدد بوده که در آن ۳۰ نمونه مورد پژوهش به طور تصادفي و به روش طرح بلوک تصادفي به سه گروه که هر گروه شامل ۱۰ بيمار بودند، تقسيم شدند. بررسي در يک دوره زماني ۶ ماهه و در سال ۱۳۸۸ انجام شده است. در گروه اول کورتن داده نشد، در گروه دوم يک دوز دگزامتازون وريدي در هنگام القاي بيهوشي تجويز شد و به گروه سوم يک دوز دگزامتازون در هنگام القاي بيهوشي تجويز شده و دو دوز ديگر به فاصله ۸ و ۱۶ ساعت بعد تجويز شد. بنابراين دو متغير دارو و زمان مداخله مورد بررسي قرار گرفت. بر مبناي مقايسه فتوگرافي استاندارد به عمل آمده از بيماران در مرحله قبل و بعد از عمل ميزان ورم و اکيموز بعد از جراحي توسط سه نفر بدون اين که از مطالعه انجام شده اطلاعاتي داشته باشند درجه بندي شد.
يافته ها: ميزان ادم و شدت اکيموز در سه گروه مورد مطالعه با يکديگر متفاوت بود و ادم در گروهي که سه نوبت استروئيد دريافت نموده بودند، در مقايسه با دو گروه ديگر کمتر بود (p=0.043). همچنين در روز ششم اين تاثير در ارتباط با اکيموز از نظر آماري معني دار بود (p=0.015).
نتيجه گيري: دگزامتازون در دوز تجويز شده در درمان ورم و خون مردگي اطراف اربيت در رينوپلاستي به روش بسته موثر مي باشد که اين امر باعث افزايش رضايت بيماران در دوره کوتاه مدت بعد از جراحي مي گردد. اين تاثير بادوام و وابسته به مقدار و زمان تجويز دارو مي باشد.